ข่าวกิจกรรม สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างของหน่วยงานภายใน.. (1,260)  เกี่ยวกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย.. (982) ข้อมูลแสดงบัญชีแหล่งน้ำ.. (851) วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์.. (815) การป้องกันและกำจัดโรคปลา.. (803) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (778) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (741) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดเชียงราย.. (721) ราคาสัตว์น้ำจืด(ปลานิล) จากตลาดต่างๆ.. (718) ราคาสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก) จากตลาดต่างๆ.. (677) การแปรรูปสัตว์น้ำ.. (659) การเพาะเลี้ยงกบ.. (655) โครงการสัมมนาเครือข่ายประมงอาสา.. (630) การเพาะเลี้ยงปลากดเหลือง.. (547) ยาและสารเคมีเพื่อการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ.. (534) โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (519) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย.. (488) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย.. (470) ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน และการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต.. (421) ประชาสัมพันธ์ การแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครอง กฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561.. (393)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

     สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย  419 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100