ข่าวกิจกรรม สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย


  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างของหน่วยงานภายใน.. (887)  เกี่ยวกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย.. (674) การป้องกันและกำจัดโรคปลา.. (624) ข้อมูลแสดงบัญชีรายชื่อแหล่งน้ำ.. (581) วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์.. (552) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (517) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (515) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดเชียงราย.. (493) การแปรรูปสัตว์น้ำ.. (492) การเพาะเลี้ยงกบ.. (476) ราคาสัตว์น้ำจืด(ปลานิล) จากตลาดต่างๆ.. (457) ราคาสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก) จากตลาดต่างๆ.. (444) โครงการสัมมนาเครือข่ายประมงอาสา.. (422) การเพาะเลี้ยงปลากดเหลือง.. (415) ยาและสารเคมีเพื่อการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ.. (394) โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (390) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย.. (345) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย.. (302) ปลาน็อค.. (287) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและการจัดการปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต (ลุ่มน้ำกกและลุ่มน้ำโขงตอนบน).. (221)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

     สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย  419 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100