ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง แบบและวิธีการแจ้งการครอบครอง แบบหนังสือกำกับการจำหน่าย การนำพยานเอกสาร หรือหลักฐานมาพิสูจน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การออกใบอนุญาตให้ครอบครอง สัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว การออกใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๕๕๘

 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง แบบและวิธีการแจ้งการครอบครอง แบบหนังสือกำกับการจำหน่าย การนำพยานเอกสาร หรือหลักฐานมาพิสูจน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การออกใบอนุญาตให้ครอบครอง สัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว การออกใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ประกาศ

 เผยเเพร่: 2018-09-25  |   ข่าววันที่: 2018-09-25 |  อ่าน: 254 ครั้ง
 

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง แบบและวิธีการแจ้งการครอบครอง แบบหนังสือกำกับการจำหน่าย การนำพยานเอกสารหรือหลักฐานมาพิสูจน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การออกใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว การออกใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๕๕๘

 1. แบบแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ (แบบ สป. ๒๗)
 2. บัญชีท้ายแบบแจ้งการครอบครองตามมาตรา ๖๑ แบบที่ ๑ บัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง
 3. บัญชีท้ายแบบแจ้งการครอบครองตามมาตรา ๖๑ แบบที่ ๒ บัญชีซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
 4. บัญชีท้ายแบบแจ้งการครอบครองตามมาตรา ๖๑ แบบที่ ๓ บัญชีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
 5. แบบฟอร์มการแนบภาพถ่ายสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า แนบท้ายแบบแจ้งการครอบครองตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
 6. ใบรับแจ้งการครอบครอง ตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ (แบบ สป. ๒๘)
 7. ใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว (แบบ สป. ๒๙)
 8. บัญชีท้ายใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว
 9. ใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง (แบบ สป. ๓๐)
 10. บัญชีท้ายใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
 11. แบบ สป. ๓๑
 12. บัญชีท้ายหนังสือรับรองให้จำหน่ายซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
 13. หนังสือกำกับการจำหน่ายซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ (แบบ สป. ๓๒)
 14. รายการซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
 15. ใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา ๒๓ ชั่วคราว (แบบ สป. ๓๓)
 16. บัญชีท้ายใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา ๒๓ ชั่วคราว
 17. ใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา ๒๓ (แบบ สป. ๓๔)
 18. บัญชีท้ายใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา ๒๓
 19. แบบ สป. ๓๕
 20. บัญชีท้ายหนังสือรับรองให้จำหน่ายซากของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา ๒๓ ตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
 21. หนังสือกำกับการจำหน่ายซากของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา ๒๓ ตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ (แบบ สป. ๓๖)
 22. รายการกำกับการจำหน่ายซากของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา ๒๓ ตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗


 Tags

 •  Hit 20 อันดับ
 • โครงสร้างของหน่วยงานภายใน.. (1,345)  เกี่ยวกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย.. (1,046) ข้อมูลแสดงบัญชีแหล่งน้ำ.. (890) วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์.. (883) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (838) การป้องกันและกำจัดโรคปลา.. (822) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (791) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดเชียงราย.. (787) ราคาสัตว์น้ำจืด(ปลานิล) จากตลาดต่างๆ.. (772) ราคาสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก) จากตลาดต่างๆ.. (717) การแปรรูปสัตว์น้ำ.. (685) โครงการสัมมนาเครือข่ายประมงอาสา.. (683) การเพาะเลี้ยงกบ.. (677) การเพาะเลี้ยงปลากดเหลือง.. (570) ยาและสารเคมีเพื่อการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ.. (556) โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (553) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย.. (525) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย.. (515) ขอให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งครอบครองสัตว์ป่าสงวนและซากสัตว์ป่าสงวน ชนิดวาฬบรูด้า วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง และปลาฉลามวาฬ มาแจ้งการครอบครองต่อเจ้าหน้าที่ เพ.. (514) ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน และการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต.. (476)

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

   สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย  419 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100