โครงสร้างกรมประมงตามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2563

 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงสร้างกรมประมงตามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2563 

โครงสร้างกรมประมงตามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2563

 เผยเเพร่: 2020-09-28  |   ข่าววันที่: 2020-09-28 |  อ่าน: 8,456 ครั้ง
 

ด้วยกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนที่ 41 ก เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ประกอบกับประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานประมงอำเภอ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 198 ง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 และมติ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 อนุมัติการจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและการกำหนดตำแหน่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 และกรมประมงได้มีคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 กฎกระทรวงแบ่งสว่นราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563

 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานประมงอำเภอ(2563)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำสั่งให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563

- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พ.ศ. 2563 

- คำสั่งกรมประมงที่ 530/2563  เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ 

- คำสั่งกรมประมงที่ 531/2563   เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

- แนวทางการปฏิบัติภายหลังกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

- หนังสือแจ้งหน่วยงานส่วนกลาง 

- หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด 


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • รวมคำสั่งกรมประมง .. (34,770)  การพัฒนาบุคลากร.. (12,675) โครงสร้างกรมประมงตามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2563.. (8,456) กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการ.. (7,863) รวมเรื่องพนักงานราชการ.. (7,025) Download แบบฟอร์ม.. (6,632) รวมคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (4,550) รวมประกาศกรมประมง.. (2,921) รับสมัครสอบข้าราชการ.. (2,585) กรมประมงเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ.. (2,423) กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง.. (2,387) กรมประมงรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา.. (2,254) บริการ.. (2,133) ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2563.. (2,087) กรอบโครงสร้างกรมประมง.. (1,790) รวมหนังสือเวียนกองบริหารทรัพยากรบุคคล.. (1,778) รวมเรื่องลูกจ้างประจำ.. (1,772) กรมประมงรับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 50 อัตรา.. (1,709) กรมประมงรับรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ.. (1,688) รวมประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (1,686)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

     50 อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900