โครงสร้างกรมประมงตามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2563

 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงสร้างกรมประมงตามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2563 

โครงสร้างกรมประมงตามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2563

 เผยเเพร่: 2020-09-28  |   ข่าววันที่: 2020-09-28 |  อ่าน: 10,977 ครั้ง
 

ด้วยกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนที่ 41 ก เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ประกอบกับประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานประมงอำเภอ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 198 ง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 และมติ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 อนุมัติการจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและการกำหนดตำแหน่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 และกรมประมงได้มีคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 กฎกระทรวงแบ่งสว่นราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563

 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานประมงอำเภอ(2563)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำสั่งให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563

- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พ.ศ. 2563 

- คำสั่งกรมประมงที่ 530/2563  เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ 

- คำสั่งกรมประมงที่ 531/2563   เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

- แนวทางการปฏิบัติภายหลังกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

- หนังสือแจ้งหน่วยงานส่วนกลาง 

- หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด 

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

     50 อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900