โครงสร้างกรมประมงตามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2563

 กองบริหารทรัพยากรบุคคล


โครงสร้างกรมประมงตามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2563 

โครงสร้างกรมประมงตามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2563


ด้วยกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนที่ 41 ก เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ประกอบกับประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานประมงอำเภอ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 198 ง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 และมติ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 อนุมัติการจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและการกำหนดตำแหน่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 และกรมประมงได้มีคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 กฎกระทรวงแบ่งสว่นราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563

 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานประมงอำเภอ(2563)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำสั่งให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563

- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พ.ศ. 2563 

- คำสั่งกรมประมงที่ 530/2563  เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ 

- คำสั่งกรมประมงที่ 531/2563   เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

- แนวทางการปฏิบัติภายหลังกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

- หนังสือแจ้งหน่วยงานส่วนกลาง 

- หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏ...  2,570   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ร...  1,812  การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนว...  1,080  ด้วยสำนักงาน ก.พ. แจ้งให้ทราบว่าจะดำเนินการปรับเปลี่ยนการใช้งานจากระบบ DPIS-5 เป...  955  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งบุคลากร สังกัด กองบริหารทรัพยากรบุคคล ระหว่างวันที่...  671  ประกาศกองบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทั...  591  กรมประมงประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปร...  522  ประกาศกองบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำ...  457  ประกาศ อ.ก.พ.กรมประมง จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้   432  กรมประมงรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา   353

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

     50 อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    admin.a@personnel.mail.go.th   0 2579 4530   0 2562 0536 และ 0 2562 0548   แฟนเพจ