เอกสารประกอบการชี้แจงประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ

 กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

เอกสารประกอบการชี้แจงประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ประชาสัมพันธ์


1. เอกสารประกอบการชี้แจงประกาศประกาศ อ.ก.พ.กรมประมง ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ของกรมประมง (รายละเอียด) (รายละเอียด)

 

2. เอกสารประกอบการชี้แจงประกาศประกาศ อ.ก.พ.กรมประมง ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ของกรมประมง (รายละเอียด) (รายละเอียด)

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

     กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารจัดการทรัพยากร อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 4 กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    recruitment.r@personnel.mail.go.th   025620536   025620536   แฟนเพจ