คำสั่งกรมประมง (ข้าราชการ)

คำสั่งกรมประมง (ข้าราชการ) 


 

คำสั่งกรมประมง (ข้าราชการ) พ.ศ. 2565 

 

 • คำสั่งกรมประมง ที่ 586/2565 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการออกจากราชการเพื่อไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี  (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 585/2565 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนครี (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 584/2565 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 579/2565 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  (จำนวน 9 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 575/2565 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 574/2565 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่  (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 569/2565 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 568/2565 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 563/2565 ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 556/2565 ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 553/2565 ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษากรมประมง (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 547/2565 ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 544/2565 ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 5 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 543/2565 ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่  (จำนวน 1 ราย) (รายละอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 541/2565 ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  (จำนวน 1 ราย) (รายละอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 540/2565 ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  (จำนวน 1 ราย) (รายละอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 539/2565 ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ  (จำนวน 1 ราย) (รายละอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 538/2565 ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 3 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 533/2565 ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  (จำนวน 1 ราย) (รายละอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 531/2565 ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการไปช่วยราชการ  (จำนวน 1 ราย) (รายละอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 524/2565 ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 10 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 518/2565 ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 510/2565 ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 3 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 508/2565 ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 507/2565 ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 504/2565 ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 6 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 503/2565 ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษากรมประมง (จำนวน 11 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 493/2565 ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 490/2565 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 489/2565 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 35 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 483/2565 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 482/2565 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ให็โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 477/2565 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 472/2565 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 471/2565 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 3 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 464/2565 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 8 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 463/2565 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 462/2565 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 460/2565 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 3 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 459/2565 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 4 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 458/2565 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้เชี่ยวชาญ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 457/2565 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก (จำนวน 3 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 456/2565 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 8 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 454/2565 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 446/2565 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 432/2565 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 424/2565 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 43 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 423/2565 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 421/2565 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 417/2565 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 415/2565 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 414/2565 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  (จำนวน 3 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 406/2565 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 405/2565 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการไปช่วยราชการ  (จำนวน 2 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 404/2565 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  (จำนวน 4 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 403/2565 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 3 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 399/2565 ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 398/2565 ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 389/2565 ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 388/2565 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 2 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 385/2565 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 5 ราย)  (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 377/2565 ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 367/2565 ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 363/2565 ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 9 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 360/2565 ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลอง
  ปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 4 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 355/2565 ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 354/2565 ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 342/2565 ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 3 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 332/2565 ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  (จำนวน 17 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 324/2565 ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 323/2565 ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  (จำนวน 17 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 322/2565 ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นของรัฐ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 314/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  (จำนวน 61 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 310/2565 ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  (จำนวน 2 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 285/2565 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 283/2565 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 282/2565 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 281/2565 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 276/2565 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 269/2565 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการไปช่วยราชการ (จำนวน 2 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 264/2565 ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นของรัฐ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 257/2565 ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 254/2565 ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 253/2565 ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 252/2565 ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 15 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 247/2565 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก (วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือก) (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 246/2565 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 2 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 245/2565 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  (จำนวน 3 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 244/2565 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 243/2565 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 2 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 237/2565 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  (จำนวน 2 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 233/2565 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 232/2565 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ (จำนวน 5 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 229/2565 ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลอง
  ปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 6 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 228/2565 ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 226/2565 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 225/2565 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 223/2565 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ (ฉพาะราย)  (จำนวน 3 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 217/2565 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 215/2565 ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 8 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 211/2565 ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 208/2565 ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 204/2565 ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 174/2565 ลงวันที่  3 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 11 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 173/2565 ลงวันที่  3 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 5 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 170/2565 ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 149/2565 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 11 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 140/2565 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 123/2565 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 115/2565 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการไปช่วยราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 89/2565 ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก (วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือก) (จำนวน 2 ราย)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 88/2565 ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 9 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 75/2565 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 68/2565 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 60/2565 ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 49/2565 ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลอง
  ปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 46/2565 ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 44/2565 ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 24/2565 ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 19/2565 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  (จำนวน 2 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 18/2565 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 16/2565 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลอง
  ปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 12/2565 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 11/2565 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 7/2565 ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)

คำสั่งกรมประมง (ข้าราชการ) พ.ศ. 2564 

 • คำสั่งกรมประมง ที่ 1072/2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 1071/2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ) (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 1069/2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 1060/2564 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (เฉพาะราย) (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 1055/2564 ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564  เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดใหม่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 (เฉพาะราย) (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 1052/2564 ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 4 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 1051/2564 ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 1047/2564 ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 1046/2564 ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 1045/2564 ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง
  เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 28 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 1039/2564 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 1038/2564 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 1032/2564 ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 5 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 1013/2564 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (เฉพาะราย) (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 1012/2564 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 1011/2564 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 1010/2564 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เรื่องแก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 982/2564 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 6 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 981/2564 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 983/2564 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 2 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 959/2564 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 5 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 958/2564 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 2 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 957/2564 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 956/2564 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 955/2564 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 954/2564 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 4 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 951/2564 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดใหม่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 (เฉพาะราย) (จำนวน 26 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 952/2564 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (เฉพาะราย) (จำนวน 4 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 929/2564 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 4 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 928/2564 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 927/2564 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 907/2564 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 906/2564 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 905/2564 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 5 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 904/2564 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 903/2564 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 900/2564 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 899/2564 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 898/2564 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 887/2564 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 882/2564 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย)  (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 870/2564 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 869/2564 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 841/2564 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 2 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 840/2564 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 837/2564 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการไปช่วยราชการ (จำนวน 45 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 836/2564 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 829/2564 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 2 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 828/2564 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 2 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 824/2564 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 4 ราย) (รายลเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 808/2564 ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 802/2564 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 801/2564 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 795/2564 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 6 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 793/2564 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 779/2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 778/2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 777/2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 3 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 776/2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 773/2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 764/2564 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 760/2564 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ (เฉพาะราย) (จำนวน  3 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 756/2564 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 746/2564 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564  เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก (จำนวน 4 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 744/2564 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564  เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ (เฉพาะราย) (จำนวน 31 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 745/2564 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 738/2564 ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564  เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดใหม่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 (เฉพาะราย) (จำนวน 22 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 735/2564 ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 732/2564 ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 731/2564 ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 730/2564 ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 729/2564 ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 728/2564 ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ (จำนวน 88 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 727/2564 ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการไปช่วยราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 726/2564 ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 719/2564 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 6 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 716/2564 ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 6 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 714/2564 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 4 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 713/2564 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 3 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 703/2564 ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 4 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 702/2564 ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 701/2564 ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 689/2564 ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 5 ราย (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 679/2564 ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 678/2564 ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 5 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 677/2564 ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการไปช่วยราชการ (จำนวน 2 ราย)(รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 663/2564 ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมประมงให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดใหม่
  ตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 673/2564 ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 672/2564 ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 667/2564 ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 662/2564 ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 3 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 655/2564 ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 648/2564 ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 645/2564 ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 3 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 642/2564 ลงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 638/2564 ลงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 637/2564 ลงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 636/2564 ลงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 3 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 631/2564 ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 5 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 630/2564 ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 623/2564 ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 7 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 618/2564 ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 617/2564 ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 616/2564 ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564  เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดใหม่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 (เฉพาะราย) (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 615/2564 ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 614/2564 ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 3 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 609/2564 ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 608/2564 ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 20 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 600/2564 ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง
  เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย)
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 593/2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 13 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 592/2564 ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 591/2564 ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (เฉพาะราย) (จำนวน 1 ราย)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 586/2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 12 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 584/2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 5 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 582/2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการไปช่วยราชการ (จำนวน 3 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 572/2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 16 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 568/2564 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 564/2564 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 563/2564 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 561/2564 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 3 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 554/2564 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 539/2564 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 13 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 538/2564 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 533/2564 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 532/2564 ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 531/2564 ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 7 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 530/2564 ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 524/2564 ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 10 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 500/2564 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 499/2564 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 498/2564 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 17 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 497/2564 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 496/2564 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 24 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 481/2564 ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 6 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 474/2564 ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 473/2564 ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 472/2564 ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 9 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 471/2564 ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก (จำนวน 3 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 467/2564 ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการไปช่วยราชการ (จำนวน 7 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 458/2564 ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 4 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 456/2564 ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 455/2564 ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 451/2564 ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 447/2564 ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 2 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 443/2564 ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 433/2564 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ยกเลิกการย้ายข้าราชการ (เฉพาะราย) (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 434/2564 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดใหม่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 (เฉพาะราย) (จำนวน 3 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 429/2564 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 3 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 414/2564 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 34 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 411/2564 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 405/2564 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ (เฉพาะราย) (จำนวน 131 ราย)  (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 404/2564 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 400/2564 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 397/2564 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 5 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 393/2564 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 386/2564 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดใหม่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 (เฉพาะราย) (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 367/2564 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 366/2564 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 363/2564 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 55 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 353/2564 ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 352/2564 ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 350/2564 ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 12 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 339/2564 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง
  เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (เฉพาะราย) (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 337/2564 ลงวันที่ 26 เมษายน  พ.ศ. 2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดใหม่
  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 (เฉพาะราย) (จำนวน 1 ราย
  ) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 336/2564 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 326/2564 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 29 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 325/2564 ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 323/2564 ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 322/2564 ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 313/2564 ลงวันที่ 9 เมษายน  พ.ศ. 2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดใหม่
  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 (เฉพาะราย) (จำนวน 1 ราย
  ) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 311/2564 ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 302/2564 ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 299/2564 ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 297/2564 ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 296/2564 ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 4 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 295/2564 ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 294/2564 ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก (วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือก) (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 293/2564 ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 6 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 292/2564 ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 281/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 273/2564 ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 270/2564 ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 7 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 266/2564 ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 4 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 260/2564 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 257/2564 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 256/2564 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ (เฉพาะราย) (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 255/2564 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 18 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 254/2564 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 253/2564 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 4 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 252/2564 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 245/2564 ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 26 ราย) (รายละเอียด)
  คำสั่งกรมประมง ที่ 239/2564 ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 229/2564 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดใหม่
  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 (เฉพาะราย) (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 228/2564 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 221/2564 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 215/2564 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 214/2564 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 213/2564 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 212/2564 ลงวันที่ 12 มีนาคม  พ.ศ. 2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดใหม่
  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 (เฉพาะราย) (จำนวน 5 ราย) 
  (รายละเอียด) 
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 210/2564 ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 19 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 206/2564 ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 202/2564 ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 200/2564 ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 199/2564 ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 192/2564 ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 189/2564 ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 180/2564 ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 4 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 174/2564 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 170/2564 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 169/2564 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 3 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 167/2564 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 13 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 166/2564 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 159/2564 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 154/2564 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดใหม่
  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 (เฉพาะราย) (จำนวน 2 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 146/2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 136/2564 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ (เฉพาะราย) (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 135/2564 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 134/2564 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 132/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 4 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 131/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 125/2564 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 124/2564 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 54 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 116/2564 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 113/2564 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดใหม่
  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 (เฉพาะราย) (จำนวน 23 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 111/2564 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 108/2564 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 5 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 107/2564 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 106/2564 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 102/2564 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 16 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 97/2564 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 3 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 88/2564 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 81/2564 ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 79/2564 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 4 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 57/2564 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 55/2564 ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 53/2564 ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 51/2564 ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 49/2564 ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 46/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 45/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 44/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 43/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 42/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 2 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 41/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 40/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 27/2564 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 15/2564 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 14/2564 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (เฉพาะราย) (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 13/2564 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (เฉพาะราย) (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 3/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 2/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)

คำสั่งกรมประมง (ข้าราชการ) พ.ศ. 2563