พนักงานราชการเฉพาะกิจ

พนักงานราชการเฉพาะกิจ 


การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกรมประมง
1. หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.5/207 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 (รายละเอียด)
2. คำสั่งกรมประมง ที่ 495/2564 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจในกรมประมง (รายละเอียด)
3. หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว767 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เรื่อง  มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมงในการดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชกาารเฉพาะกิจ (รายละเอียด)
4. แผนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ) สังกัดกรมประมง (รายละเอียด)
5. ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (รายละเอียด)
6. ขั้นตอนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ (รายละเอียด)
7. ระเบียบวาระการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการสรรหาพนักงานราชการเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1/2564 (ดาวน์โหลด)
8. หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 865 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอส่งรายชื่อผู้สมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกรมประมง (รายละเอียด)
9. คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกรมประมง (การจัดทำสัญญาจ้าง) (รายละเอียด)
10. คำสั่งกรมประมง ที่ 629/2564 ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมงในการดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการเฉพาะกิจ (เพิ่มเติม) (รายละเอียด)

11. หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว774 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการเฉพาะกิจ (รายละเอียด)

ตัวอย่างและแบบฟอร์มการสรรหาพนักงานราชการเฉพาะกิจ
    - ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ดาวน์โหลด)
    - ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (ดาวน์โหลด)
    - ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ โดยวิธีสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ (ดาวน์โหลด)
    - บัญชีกรอกคะแนนฯ โดยวิธีสอบข้อเขียนและหรือปฏิบัติ (แบบฟอร์มหมายเลข 2)
    - บัญชีสรุปคะแนนฯ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (แบบฟอร์มหมายเลข 3)
    - บัญชีกรอกและรวมคะแนนฯ (แบบฟอร์มหมายเลข 4)
    - เอกสารแนบท้ายประกาศ (แบบฟอร์มหมายเลข 5)
  
  - ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ กรณีสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ (ดาวน์โหลด)
    - ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ กรณีสอบสัมภาษณ์ (ดาวน์โหลด)
     
(หมายเหตุ การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรฯ มาจัดทำสัญญาจ้าง หน่วยงานจะต้องได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากกองยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว เท่านั้น)
    - หนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรมารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง
    - สัญญาจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ระเบียบเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสอบ
    - หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว30 ลงวันที่ 25 เมษายน 2549 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549 (รายละเอียด)
    - หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว40 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 เรื่อง การปรับปรุงบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549 (รายละเอียด)
    - หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0427/ว134 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ (รายละเอียด)
      หมายเหตุ กรณีมีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินการให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน โดยไม่ต้องโอนกลับมาที่ส่วนกลาง ทั้งนี้ กองบริหารการคลังได้ดำเนินการแจ้งเวียนตามหนังสือ กค ด่วนที่สุด ที่ กษ 0504.2/320 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563 เรื่อง แนวทางการรับและนำส่งคลังหรือฝากคลัง กรณีเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันฯ
 

มีข้อสงสัยสอบถามได้ที่

ว่าที่ร้อยโท สาโรจน์ เสถียรวุฒิกุล โทร. 09 7212 5632
นางชนาฉัตร จิตรักษ์ โทร. 09 1698 4101
นางสาวจิราภรณ์ แสงสุวรรณ โทร. 08 3422 3051
นายธนวัต เรือนเงิน โทร. 08 0169 7046