รับสมัครสอบข้าราชการ


รับสมัครสอบข้าราชการ 


สมัครสอบแข่งขัน
ประกาศรับสมัครฯ

 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมประมง
  (รายละเอียด)
  - ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
  - ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
  - ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน
  - ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
  - ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ

 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (รายละเอียด)

 

ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

 •  

 

สมัครคัดเลือก วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือก

ประกาศรับสมัครฯ

 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ (รายละเอียด)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ

 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 25566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (สอบปฏิบัติ และสัมภาษณ์) (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (รายละเอียด)

 

ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ

 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ (รายละเอียด)

 

การคัดเลือกบัญชีจากส่วนราชการอื่น

 

ใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

 • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 696 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด)
 • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 608 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด)
 • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 607 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของกรมประมง (รายละเอียด)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน

 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการของกรมประมง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของกรมประมง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของกรมประมง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (รายละเอียด)

 

ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก

 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของกรมประมง (รายละเอียด)