ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 


 

 

- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 6 ราย  (รายละเอียด)