การเลื่อนข้าราชการ ระดับอาวุโส


การเลื่อนข้าราชการ ระดับอาวุโส 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

 ประกาศ อ.พ.ก. กรมประมง ลงวันที่ 8 มีนาคม 2565  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งใหดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ของกรมประมง (รายละเอียด)

- เอกสารประกอบการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น (ระดับอาวุโส)