ข้าราชการ 


- การลาออกจากราชการ

แบบฟอร์ม

ระเบียบและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

- การย้าย/การโอนข้าราชการ

แบบฟอร์มคำร้องขอย้าย/ขอโอน (กดที่นี่)

ระเบียบและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
 

- การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

 • กษ 0502.4/ว 437 ลว 16 สิงหาคม 2554  เรื่อง แนวทางประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  และการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (รายละเอียด)
 • แนวทางประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการืที่อยู่ระหว่างทดลอง
  ปฏิบัติหน้าที่ราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
 • แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
 • แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับผู้ดูแล) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
 • แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับผู้บังคับบัญชา) สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
 • แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับคณะกรรมการ) สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
 • แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับประธาน) สิ่งที่ส่งมาด้วย 7
 • แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (กรณีขยายเวลาการทดลอง) 
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (กรณีบรรจุหลังวันที่ 2 พ.ค. 2560)
 • คู่มือดำเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (รายละเอียด)
 • กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (รายละเอียด)

- การกำหนดเงินเดือนแรกบรรจุ

 • เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ครั้งที่ 2/2564 (หน้าที่ 1-41) (รายละเอียด)
 • เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ครั้งที่ 2/2564 (หน้าที่ 42-86) (รายละเอียด)

- คำสั่งมอบอำนาจ

 • หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว 831 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (รายละเอียด)
 • หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0502.4/ว 1447 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)