ข้าราชการ 


- การกำหนดเงินเดือนแรกบรรจุ

 

- ศรชล.

- หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว1700 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการ
ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสังกัดกลุ่มงานปฏิบัติราชการประจำศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) (จำนวน 45 ตำแหน่ง) (รายละเอียด)

- หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว1713 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการ
ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสังกัดกลุ่มงานปฏิบัติราชการประจำศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) (จำนวน 45 ตำแหน่ง) (รายละเอียด)

- หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว1476 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการ
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสังกัดกลุ่มงานปฏิบัติราชการประจำศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) (จำนวน 45 ตำแหน่ง) (รายละเอียด)

- หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว1495 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการ
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสังกัดกลุ่มงานปฏิบัติราชการประจำศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) (จำนวน 45 ตำแหน่ง) (รายละเอียด)

การกำหนดตำแหน่งข้าราชการในกลุ่มงานปฎิบัติราชการประจำศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)

แบบฟอร์มสมัคร (pdf.)

แบบฟอร์มสมัคร (Word)

พื้นที่ตั้งสำนักงาน

 

 

- การลาออกจากราชการ

แบบฟอร์ม

ระเบียบและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

 

- การย้าย/การโอนข้าราชการ

ระเบียบและแบบฟอร์ม การย้าย/การโอนข้าราชการ (ประเภทวิชาการ)  กดที่นี่

ระเบียบและแบบฟอร์ม การย้าย/การโอนข้าราชการ (ประเภททั่วไป)  กดที่นี่

 

- การเลื่อนข้าราชการระดับอาวุโส 

ระเบียบและแบบฟอร์ม การเลื่อนข้าราชการ (ประเภททั่วไประดับอาวุโส)  กดที่นี่

 

- การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

 • กษ 0502.4/ว 437 ลว 16 สิงหาคม 2554  เรื่อง แนวทางประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  และการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (รายละเอียด)
 • แนวทางประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการืที่อยู่ระหว่างทดลอง
  ปฏิบัติหน้าที่ราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
 • แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
 • แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับผู้ดูแล) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
 • แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับผู้บังคับบัญชา) สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
 • แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับคณะกรรมการ) สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
 • แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับประธาน) สิ่งที่ส่งมาด้วย 7
 • แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (กรณีขยายเวลาการทดลอง) 
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (กรณีบรรจุหลังวันที่ 2 พ.ค. 2560)
 • คู่มือดำเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (รายละเอียด)
 • กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (รายละเอียด)

 

- คำสั่งมอบอำนาจ

 • หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว 831 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (รายละเอียด)
 • หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0502.4/ว 1447 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)