ประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง

ประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง 


- ประกาศ อ.พ.ก. กรมประมง ลงวันที่ 8 มีนาคม 2565  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งใหดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ของกรมประมง (รายละเอียด)

- แบบคำร้องขอย้าย (เอกสารหมายเลข 1)

- แบบคำร้องขอโอน (เอกสารหมายเลข 2)

- แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลและแบบการเสนอผลงาน (เอกสารหมายเลข 3)

- แบบแสดงความยินยอมขอย้าย หรือขอโอนมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ต่ำกว่าเดิม (เอกสารหมายเลข 4)

- ประกาศ อ.พ.ก. กรมประมง ลงวันที่ 8 มีนาคม 2565  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งใหดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ของกรมประมง (รายละเอียด)

- เอกสารประกอบการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น (ระดับอาวุโส)