ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 


ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2563

 • ประกาศลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการ (เกษียณอายุราชการ)
  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายละเอียด)

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2562

 • ประกาศลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการ (เกษียณอายุราชการ)
  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายละเอียด)

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2561

 • ประกาศ ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการ (เกษียณอายุราชการ)
  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายละเอียด)

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560

 •  ประกาศ ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการ (เกษียณอายุราชการ) 
  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายละเอียด)

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2559

 • ประกาศ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการ (เกษียณอายุราชการ) 
  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 (รายละเอียด)

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2554 - 2558

 • บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญเกษียณอายุราชการ ปี 2558 (รายละเอียด)
 • เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557 (รายละเอียด)
 • เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 (รายละเอียด)
 • เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2557 (รายละเอียด)
 • ประกาศ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 (รายละเอียด)
 • ประกาศ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 (รายละเอียด)
 • เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555 (รายละเอียด)
 • ประกาศ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ลงวันที่ 2 มีนาคม 2555 (รายละเอียด)
 • เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 (รายละเอียด)
 • เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตำแหน่ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2554 (รายละเอียด) 
 • เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 26 กันยายน 2554 (รายละเอียด)
 • ประกาศ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ลงวันที่ 11 มีนาคม 2554 (รายละเอียด)
 • เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 19 มกราคม 2554 (รายละเอียด)

หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2554 - 2557

 • ที่ กษ 0202/1231 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
  และตำแหน่งประ้เภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒพ้นจากตำแหน่งเพราะเกษียณอายุราชการ (รายละเอียด)
 • ที่ กษ 0202/682 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
  และตำแหน่งประ้เภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒพ้นจากตำแหน่งเพราะเกษียณอายุราชการ (รายละเอียด)
 • ที่ กษ 0202/754 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2554 เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง และตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเพราะเกษียณอายุราชการ (รายละเอียด)