บุคลากร กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ว่าที่ร้อยโทสาโรจน์ เสถียรวุฒิกุล

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
    


นางสาวอนงค์รัตน์ เศรษฐธรางกูร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
    
นางจุฑาทิพ รูปแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
    
นางชนาฉัตร จิตรักษ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
    
นางสาวสุมลมาลย์ สุวรรณภูมิ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
    
นายสรณพ จุ้ยพันธุ์

บุคลากร (พนักงานราชการ)
    
นายอาทิตย์ ศิริวัฒนะตระกูล

บุคลากร (พนักงานราชการ)
    
นางสาวจิราภรณ์ แสงสุวรรณ

บุคลากร (พนักงานราชการ)
    


นายธนวัต เรือนเงิน

บุคลากร (พนักงานราชการ)
    
นางสาวสุภัสสรา เกื้อกาญจน์

บุคลากร (พนักงานราชการ)
    


นางสาวมนธิชา อุดม


    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

 กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารจัดการทรัพยากร อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 4 กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    recruitment.r@personnel.mail.go.th   025620536   025620536   แฟนเพจ