คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 


คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565

 

 • คำสั่งที่ 881/2565 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 871/2565 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 5 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 556/2565 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 555/2565 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เรื่อง แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 520/2565 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  (จำนวน 3 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 485/2565 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ  (จำนวน 3 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 484/2565 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ  (จำนวน 5 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 450/2565 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (จำนวน 10 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 439/2565 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 410/2565 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 402/2565 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 387/2565 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 289/2565 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  (จำนวน 3 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 288/2565 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  (จำนวน 5 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 272/2565 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 248/2565 ลงวันที่ 19 เมษายน 2565 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 192/2565 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 171/2565 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  (จำนวน 4 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 148/2565 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน  (จำนวน 11 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 124/2565 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 12/2565 ลงวันที่ 5 มกราคม 2565 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ (เฉพาะราย) (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)

 

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2564

 • คำสั่งที่ 1104/2564 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1103/2564 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 3 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1102/2564 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 3 ราย) (รายละเอียด) 
 • คำสั่งที่ 1084/2564 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 1 ราย (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 971/2564 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 898/2564 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดี (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 797/2564 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 279/2564 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 249/2564 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ (เฉพาะราย) จำนวน 10 ราย (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 248/2564 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ (เฉพาะราย) จำนวน 2 ราย (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 207/2564 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 197/2564 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ (เฉพาะราย) จำนวน 8 ราย (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 109/2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน จำนวน 12 ราย (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 35/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 2 ราย (รายละเอียด)

   

 

 

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2563

 • คำสั่งที่ 1427/2563 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 3 ราย (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1426/2563 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 10 ราย (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1215/2563 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 9 ราย (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1110/2563 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 860/2563 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 272/2563 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 1 ราย  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 150/2563 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 84/2563 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 67/2563 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 59/2563 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (รายละเอียด) 

 

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2562

 • คำสั่งที่ 2717/2562 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 5 ราย  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 2716/2562 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 3 ราย  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 2492/2562 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 2422/2562 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการเพื่อไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 2421/2562 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 2402/2562 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 12 ราย (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 2283/2562 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 2258/2562 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 2170/2562 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 2169/2562 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 2033/2562 ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1969/2562 ลงวันที่ 11 กันยายน 2562 เรื่อง ให้ข้าราชการออกจากราชการเพื่อไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1968/2562 ลงวันที่ 11 กันยายน 2562 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1778/2562 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ (เฉพาะราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1738/2562 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1577/2562 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ปฎิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1569/2562 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1388/2562 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1352/2562 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1351/2562 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1197/2562 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1097/2562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาไปปฏิบัติงาน
  ในองค์การระหว่างประเทศ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 913/2562 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 790/2562 ลงวันที่ 2 เมษายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 744/2562 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 652/2562 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 625/2562 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 554/2562 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 481/2562 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 306/2562 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง บรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 180/2562 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 54/2562 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 5/2562 ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 4/2562 ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)

 

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2561

 • คำสั่งที่ 1578/2561 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1522/2561 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1475/2561 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1320/2561 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1319/2561 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1315/2561 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1038/2561 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 933/2561 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 932/2561 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 814/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 766/2561 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 687/2561 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 248/2561 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 233/2561 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 198/2561 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 47/2561 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 43/2561 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)

 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560

 • คำสั่งที่ 1258/2560 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1241/2560 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1197/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1151/2560 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1150/2560 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1115/2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1025/2560 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 977/2560 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 961/2560 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 947/2560 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 923/2560 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 910/2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 897/2560 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 812/2560 ลงวันที่ 4 กันยายน 2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 713/2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 392/2560 ลงวันที่ 19 เมษายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 371/2560 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 337/2560 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 295/2560 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (รายละเะอียด)
 • คำสั่งที่ 250/2560 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการผลิต (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 74/2560 ลงวันที่ 19 มกราคม 2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)

 

 

 

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2559

 • คำสั่งที่ 1075/2559 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการเพื่อไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1074/2559 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1038/2559 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1037/2559 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 928/2559 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 836/2559 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 781/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง(รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 780/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 779/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 697/2559 ลงวันที่ 6 กันยายน 2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 653/2559 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานตาม
  มติคณะรัฐมนตรี (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 652/2559 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการออกจากราชการ
  เพื่อไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 646/2559 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 555/2559 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน 
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 494/2559 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ 
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 493/2559 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 369/2559 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 354/2559 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 298/2559 ลงวันที่ 4 เมษายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 272/2559 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 203/2559 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 
  (เฉพาะราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 149/2559 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ 
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 45/2559 ลงวันที่ 15 มกราคม 2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 44/2559 ลงวันที่ 15 มกราคม 2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 15/2559 ลงวันที่ 8 มกราคม 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 14/2559 ลงวันที่ 8 มกราคม 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 5/2559 ลงวันที่ 4 มกราคม 2559 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ไปปฏิบัติงาน
  ตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการ (รายละเอียด)

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2558

 • คำสั่งที่ 1090/2558 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาไปปฏิบัติงาน
  ในองค์การระหว่างประเทศ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 951/2558 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1109/2558 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1097/2558 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1028/2558 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 960/2558 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 852/2558 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน 
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 817/2558 ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ (เฉพาะราย) 
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 668/2558 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ 
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 302/2558 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 257/2558 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการออกจากราชการ
  เพื่อไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 256/2558 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติงาน
  ตามมติคณะรัฐมนตรี (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 200/2558 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 165/2558 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ (เฉพาะราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 106/2558 ลงวันที่ 30 มกราคม 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 74/2558 ลงวันที่ 22 มกราคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (รายละเอียด)

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2557

 • คำสั่งที่ 1286/2557 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1257/2557 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1066/2557 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1068/2557 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1009/2557 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 878/2557 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 711/2557 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 691/2557 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2557เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 550/2557 ลงวันที่ 23 มิ.ย. 57 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติงานและผู้รักษาการในตำแหน่ง
  กองเกษตรอาเซียน (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 120/2557ลงวันที่ 31 มกราคม 2557 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 197/2557 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2556

 • คำสั่งที่ 1203/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการออกจากราชการเพื่อไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1179/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1178/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1099/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1016/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1048/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 950/2556 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 912/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556 (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 885/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 491/2556 เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2556 (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 300/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 11 เมษายน 2556 (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 209/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ลงวันที่ 11 มีนาคม 2556 (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 186/2556 เรือง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 45/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 15 มกราคม 2556 (รายละเอียด)

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2555

 • คำสั่งที่ 935/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2555 (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 784/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 764/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 751/2555 เรื่อง มอบหมายให้เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่ง 
  และปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 747/2555 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่ง
  และปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 723/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2555 (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 681/2555 เรื่อง มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน
  ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2555 (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 626/2555 เรื่อง มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิบัติราชการ 
  ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2555 (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 615/2555 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมอบอำนาจหน้าที่
  ให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2555 (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 307/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 133/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 132/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 72/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 25 มกราคม 2555 (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 56/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 23 มกราคม 2555(รายละเอียด)

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2554

 • คำสั่งที่ 789/2554 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554(รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 788/2554 เรื่อง การย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554 (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 515/2554 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2554 (รายละเอียด) 
 • คำสั่งที่ 473/2554 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ลงวันที่ 21 กันยายน 2554 (รายละเอียด) 
 • คำสั่งที่ 454/2554 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 14 กันยายน 2554 (รายละเอียด) 
 • คำสั่งที่ 18/2554 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 10 มกราคม 2554 (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 17/2554 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 10 มกราคม 2554 (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 415/2554 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการ
  ปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2555 (รายละเอียด)

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2563

 • ประกาศลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการ (เกษียณอายุราชการ)
  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายละเอียด)

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2562

 • ประกาศลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการ (เกษียณอายุราชการ)
  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายละเอียด)

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2561

 • ประกาศ ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการ (เกษียณอายุราชการ)
  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายละเอียด)

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560

 •  ประกาศ ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการ (เกษียณอายุราชการ) 
  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายละเอียด)

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2559

 • ประกาศ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการ (เกษียณอายุราชการ) 
  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 (รายละเอียด)

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2554 - 2558

 • บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญเกษียณอายุราชการ ปี 2558 (รายละเอียด)
 • เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557 (รายละเอียด)
 • เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 (รายละเอียด)
 • เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2557 (รายละเอียด)
 • ประกาศ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 (รายละเอียด)
 • ประกาศ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 (รายละเอียด)
 • เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555 (รายละเอียด)
 • ประกาศ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ลงวันที่ 2 มีนาคม 2555 (รายละเอียด)
 • เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 (รายละเอียด)
 • เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตำแหน่ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2554 (รายละเอียด) 
 • เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 26 กันยายน 2554 (รายละเอียด)
 • ประกาศ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ลงวันที่ 11 มีนาคม 2554 (รายละเอียด)
 • เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 19 มกราคม 2554 (รายละเอียด)

หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2554 - 2557

 • ที่ กษ 0202/1231 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
  และตำแหน่งประ้เภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒพ้นจากตำแหน่งเพราะเกษียณอายุราชการ (รายละเอียด)
 • ที่ กษ 0202/682 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
  และตำแหน่งประ้เภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒพ้นจากตำแหน่งเพราะเกษียณอายุราชการ (รายละเอียด)
 • ที่ กษ 0202/754 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2554 เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง และตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเพราะเกษียณอายุราชการ (รายละเอียด)