ติดต่อเรา 


  กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารจัดการทรัพยากร อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 4 กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  0 2562 0536 หรือ 0 2562 0600 ต่อ 3420,3417,4014,4015

  0 2562 0536

  recruitment.r@personnel.mail.go.th