การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการสังกัดกรมประมง

 กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการสังกัดกรมประมง 

ประชาสัมพันธ์


- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 780 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565
เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลำดับที่ 70 - 77) (รายละเอียด)

- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/3303 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565
เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 17) (รายละเอียด)

- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/3304 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565
เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 1) (รายละเอียด)

- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/3305 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565
เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ลำดับที่ 1) (รายละเอียด)

- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/3306 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565
เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ลำดับที่ 2) (รายละเอียด)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

     กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารจัดการทรัพยากร อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 4 กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    recruitment.r@personnel.mail.go.th   025620536   025620536   แฟนเพจ