QR CODE LINE กลุ่มบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง

 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการประมง

QR CODE LINE กลุ่มบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง 

หมอเรือ


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการประมง

     กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการประมงกองตรวจการประมง (กรมประมง) อาคารกลางน้ำ 3 ชั้น ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fptech.group@gmail.com   02-5620560 ต่อ 2307,2310,2400   02-5620568