ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง

 ความพึงพอใจต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง

 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมงกองตรวจการประมง (กรมประมง) อาคารกลางน้ำ 3 ชั้น ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900