•  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การใช้โปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD)   418   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาข้าราชการกรมประมง   211  Fisherman Shop @Nakhonpathom   184  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   165  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของไทย (วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร...  151  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ   134  การสร้างวัฒนธรรมองค์กร   123  ผลการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง   122  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชน...  114  การเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ควรเฝ้าระวัง...   111