ข้อมูลพื้นฐานสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ และจำนวน

        จังหวัดนครปฐม ดำเนินการประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ในพื้นที่ 7 อำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 129 แห่ง ดังรายละเอียด

          1. อำเภอสามพราน  จำนวน 15 แห่ง

           2. อำเภอบางเลน  จำนวน 45 แห่ง

         3. อำเภอนครชัยศรี  จำนวน 33 แห่ง

         4. อำเภอกำแพงแสน  จำนวน 13 แห่ง

         5. อำเภอเมืองนครปฐม  จำนวน 18 แห่ง

         6. อำเภอพุทธมณฑล  จำนวน 15 แห่ง

         7. อำเภอดอนตูม  จำนวน 5 แห่ง

สามารถ Download บัญชีแสดงการประกาศการขึ้นทะเียนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ที่ตั้ง และเนิ้อที่ 

 

แหล่งปลาหน้าวัด

จังหวัดนครปฐม ไม่มีแหล่งปลาหน้าวัด

ข้อมูลสถิติการประมง

        จังหวัดนครปฐม มีผลผลิตภาคการประมง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ผลผลิตจากภาคการทำประมงจากแหล่งน่ำต่างๆ และผลผลิตจากภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในปีงบประมาณ 2564 เป็นการสำรวจเพื่อประเมินสถิติภาคการประมงในปี 2563 โดยผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 200 ตัวอย่าง ผู้ทำการประมงจากการจับ และ 1,230 ตัวอย่างสถานประกอบกสนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้ผลการประเมินดังแสดงในตาราง 

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/ผู้ประกอบการด้านประมง.. (8,463)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (5,152) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,832) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (2,517) ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ทบ.1 จังหวัดนครปฐม .. (2,358) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (2,230) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,862) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,595) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2564.. (1,590) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,356)