ข้อมูลพื้นฐานสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (4,629)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (3,657) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (1,791) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,444) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,407) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (1,356) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,120) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (943) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (935) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (827) แบบคำขอต่างๆ.. (823) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (823) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (744) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (717) ราคาสัตว์น้ำ.. (711) สถิติประมง.. (704) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (701) หน่วยงานส่วนกลาง.. (596) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (588) อาสาสมัครด้านการประมง.. (537)