ข้อมูลพื้นฐานสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (7,405)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,798) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,520) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (2,177) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (1,859) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,741) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,704) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,539) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,405) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,269) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,158) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (1,054) สถิติประมง.. (1,027) ราคาสัตว์น้ำ.. (987) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (983) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (933) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (915) สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม.. (861) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (829) ข้อมูลแหล่งน้ำจังหวัดนครปฐม.. (795)