ข้อมูลพื้นฐานสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (6,361)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,243) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,265) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (1,823) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,581) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,476) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (1,347) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,312) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,269) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,092) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (978) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (953) สถิติประมง.. (858) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (846) ราคาสัตว์น้ำ.. (845) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (803) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (753) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (699) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (695) สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม.. (685)