ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3 


การทำประมงและทะเบียนชาวประมง 

         จังหวัดนครปฐม มีแม่น้ำสายหลักสำคัญ ได้แก่ แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำนครชัยศรี และสาขาของแม่น้ำทั้งสอง ที่ ยังคงความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรประมงและความหลายหลายของพรรณปลาในระดับหนึ่ง จากการสำรวจพบชนิดสัตว์น้ำ เช่น กุ้งก้ามกราม ปลาตะโกก ปลากระแห ปลาสร้อยขาว ปลาสวาย ปลาสลาด ปลาตะเพียนขาว ปลาช่อน ปลาดุก และเนื่องจากเป็นระบบนิเวนศ์ที่ต่อเนื่องจากปากแม่น้ำ ทำให้มีความหลากหลายของพรรณปลาที่สามารถทนความเค็ม เช่น ปลาแขยง ปลาเสือพ่นน้ำ และปลาน้ำกร่อย เช่น ปลาอีกง ปลากระพงขาว ปลากระบอก และปลาดุกทะเล นอกจากแม่น้ำ ลำคลอง ยังมีแหล่งน้ำปิด หนองบึงธรรมชาติ และแหล่งน้ำปิดจากการก่อสร้างต่างๆ  ซึ่งมีศักยภาพการผลิตทางการประมง แม้ว่าไม่มีผู้ประกอบอาชีพทำการประมงจับสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ เป็นอาชีพหลัก แต่อย่างไรก็ตาม สำนักงานประมงจังหวัดได้สนับสนุนให้ผู้ทำการประมงจับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ   จดแจ้งขึ้นทะเบียนชาวประมงจับสัตว์น้ำ หรือ ทบ. 3 ข้อมูล ณ กรกฏาคม 2564 จังหวัดนครปฐม มีจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนชาวประมงจับสัตว์น้ำในพื้นที่ทำการประมงน้ำจือของจังหวัดนครปฐม จำนวน 46 ราย โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น เบ็ดตก  เบ็ดฝรั่ง แห อวนลอยปลา ปืนยิงปลา ฉมวก ตะแกรง ยอยก  แห ช้อน ข่ายไหล ข่ายขึง ข่ายลาก และสวิงตักปลา

Download ข้อมูลทะเบียนชาวประมง ทบ.3 ปีงบประมาณ 2564