ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากำลัง [2020-06-18 ] สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต [2020-02-27 ] ข้อมูลการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น [2020-02-27 ] ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3 [2020-02-27 ] สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม [2020-02-27 ] ประมงอาสา จังหวัดนครปฐม [2020-02-27 ] ข้อมูลงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2563 [2020-02-26 ] ข้อมูลสถานประกอบการ/ผู้ประกอบการ ทบ.2  [2020-02-26 ] ข้อมูลแหล่งน้ำจังหวัดนครปฐม [2020-02-25 ] ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม [2020-02-25 ] โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (2560 - 2563)  [2020-02-25 ] ปริมาณผลผลิตจากการประมง [2020-02-16 ] ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) [2020-02-16 ]
อ่านทั้งหมด 

ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3 

 เผยเเพร่: 2020-02-16  |  อ่าน: 790 ครั้ง

 

การทำประมงและทะเบียนชาวประมง 

         จังหวัดนครปฐมมีแหล่งน้ำธรรมชาติประกอบด้วยแม่น้ำสายหลัก ได้แก่ แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำนครชัยศรี สาขาของแม่น้ำทั้งสอง ลำคลอง หนองบึงธรรมชาติ และแหล่งน้ำปิดจากการก่อสร้างต่างๆ ที่มีศักยภาพการผลิตทางการประมง มีพื้นที่รวมประมาณ 25,357 ไร่ โดยมีสัดส่วนพื้นที่แหล่งน้ำนิ่ง ประเภทหนองบึง และแหล่งน้ำปิดจากการก่อสร้างต่างๆ เพียงร้อยละ 0.14 ของพื่นที่แหล่งน้ำสาธารณะ ทำให้ส่วนใหญ่การทำการประมงเป็นการทำประมงในแหล่งเกิดที่เป็น แม่น้ำ ลำคลอง และเป็นการทำการประมงเป็นเพื่อการยังชีพ หรือสันทนาการ ข้อมูล ณ มกราคม 2563 มีการจดแจ้งขึ้นทะเบียนชาวประมงจับสัตว์น้ำ หรือ ทบ.3 จำนวน 7 ราย ตามแสดงในตาราง 

ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3 

ชือ -สกุล ประเภทผู้ทำการประมง   แหล่งทำการประมงจับสัตว์น้ำ
1. นายสรวุฒิ ก้านลำไย          บุคคละรรมดา      แม่น้ำ ลำคลอง
2. นายวิริย วิริยาลัย บุคคละรรมดา แม่น้ำ ลำคลอง
3. นายอดุลย์ พึ่งโต บุคคละรรมดา แม่น้ำ ลำคลอง
4. นายธีรภัทร คำไมล์ บุคคละรรมดา แม่น้ำ ลำคลอง
5. นายวิรัตน์ น้อยจิ๋ว บุคคละรรมดา แม่น้ำ ลำคลอง
6. นายหิรัญ ก้านลำใย บุคคละรรมดา แม่น้ำ ลำคลอง
7. นายวิริยะ มากลัด บุคคละรรมดา แม่น้ำ ลำคลอง