ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3

ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2564 [2021-07-06 ] ข้อมูลสถิติการจับสัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในจังหวัดนครปฐม [2021-06-17 ] แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากำลัง [2020-06-18 ] สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต [2020-02-27 ] ข้อมูลการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น [2020-02-27 ] ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3 [2020-02-27 ] สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม [2020-02-27 ] ประมงอาสา จังหวัดนครปฐม [2020-02-27 ] ข้อมูลงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2563 [2020-02-26 ] ข้อมูลสถานประกอบการ/ผู้ประกอบการ ทบ.2  [2020-02-26 ] ข้อมูลแหล่งน้ำจังหวัดนครปฐม [2020-02-25 ] ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม [2020-02-25 ] โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (2560 - 2563)  [2020-02-25 ] ปริมาณผลผลิตจากการประมง [2020-02-16 ] ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) [2020-02-16 ]
อ่านทั้งหมด 

ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3 

 เผยเเพร่: 2020-02-16  |  อ่าน: 880 ครั้ง

 

การทำประมงและทะเบียนชาวประมง 

         จังหวัดนครปฐมมีแหล่งน้ำธรรมชาติประกอบด้วยแม่น้ำสายหลัก ได้แก่ แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำนครชัยศรี สาขาของแม่น้ำทั้งสอง ลำคลอง หนองบึงธรรมชาติ และแหล่งน้ำปิดจากการก่อสร้างต่างๆ ที่มีศักยภาพการผลิตทางการประมง มีพื้นที่รวมประมาณ 25,357 ไร่ โดยมีสัดส่วนพื้นที่แหล่งน้ำนิ่ง ประเภทหนองบึง และแหล่งน้ำปิดจากการก่อสร้างต่างๆ เพียงร้อยละ 0.14 ของพื่นที่แหล่งน้ำสาธารณะ ทำให้ส่วนใหญ่การทำการประมงเป็นการทำประมงในแหล่งเกิดที่เป็น แม่น้ำ ลำคลอง และเป็นการทำการประมงเป็นเพื่อการยังชีพ หรือสันทนาการ ข้อมูล ณ มกราคม 2563 มีการจดแจ้งขึ้นทะเบียนชาวประมงจับสัตว์น้ำ ทบ.3 จำนวน 17 ราย ตามแสดงในตาราง 

ข้อมูลทะเบียนชาวประมง ทบ.3 ปีงบประมาณ 2564 

 

ลำดับ      ชื่อ - นามสกุล                              ที่อยู่ ประเภทผู้ทำการประมง   แหล่งทำการประมงจับสัตว์น้ำ
1 นายเกษมสิทธิ์ จินดาวงษ์ 59/150 หมู่ 12 ต. บางเลน อ. บางเลน จ. นครปฐม  73190 บุคคลธรรดา แม่น้ำ ลำคลอง
2 นาย ปริญญา โพธิ์สวรรค์ 167 หมู่ 7 ต. บางภาษี อ. บางเลน จ. นครปฐม  73130 บุคคลธรรดา แม่น้ำ ลำคลอง
3 นาย โชคภวิศร์ จินดาวงษ์ 59/150 หมู่ 12 ต. บางเลน อ. บางเลน จ. นครปฐม  73130 บุคคลธรรดา แม่น้ำ ลำคลอง
4 นาย สาธิต สุขอำไพ 284 หมู่ 8 ต. บางเลน อ. บางเลน จ. นครปฐม  73130 บุคคลธรรดา แม่น้ำ ลำคลอง
5 นาย บุญเสริม ศรีนกทอง 67 หมู่ 9 ต. บางเลน อ. บางเลน จ. นครปฐม  73130 บุคคลธรรดา แม่น้ำ ลำคลอง
6 นาย พิเศก โพธิ์สวรรค์ 6 หมู่ 7 ต. ลำพญา อ. บางเลน จ. นครปฐม  73130 บุคคลธรรดา แม่น้ำ ลำคลอง
7 นาย สมนึก ยิ่งยงค์ 158 หมู่ 9 ต. บางเลน อ. บางเลน จ. นครปฐม  73130 บุคคลธรรดา แม่น้ำ ลำคลอง
8 นาย สัญญา ทัพพันธ์ 29/3 หมู่ 10ต. บางเลน อ. บางเลน จ. นครปฐม  73130 บุคคลธรรดา แม่น้ำ ลำคลอง
9 นาย ภุชงค์ ศรีนกทอง 67 หมู่ 9 ต. บางเลน อ. บางเลน จ. นครปฐม  73130 บุคคลธรรดา แม่น้ำ ลำคลอง
10 นาย ชูศักดิ์ เปี่ยมปรีชา 159 หมู่ 9 หมู่บ้านประตูน้ำพระพิมล ต. บางเลน อ. บางเลน จ. นครปฐม  73130 บุคคลธรรดา แม่น้ำ ลำคลอง
11 นาย นิคม ศรีเพ็งแก้ว 20 หมู่ 2 ต. คลองนกกระทุง อ. บางเลน จ.นครปฐม  73130 บุคคลธรรดา แม่น้ำ ลำคลอง
12 นาย สมพงษ์ สุขเถื่อน 160 หมู่ 9 ต. บางเลน อ. บางเลน จ. นครปฐม  73130 บุคคลธรรดา แม่น้ำ ลำคลอง
13 นาย จรุณ ทรัพย์อินทร์ 160 หมู่ 9 ต. บางเลน อ. บางเลน จ. นครปฐม  73130 บุคคลธรรดา แม่น้ำ ลำคลอง
14 นางสาว ลำพูน ไวว่อง 195 หมู่ 9ต. ห้วยใหญ่ อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์  73130 บุคคลธรรดา แม่น้ำ ลำคลอง
15 นาย บัญญัติ ทรศรี 254 หมู่ 9 ต. บางเลน อ. บางเลน จ. นครปฐม  73130 บุคคลธรรดา แม่น้ำ ลำคลอง
16 นาย มนต์ชัย กันเรืองชัย 96/1 หมู่ 9 ต. บางเลน อ. บางเลน จ. นครปฐม  73130 บุคคลธรรดา แม่น้ำ ลำคลอง
17 นาย วิสูตร ศรีโพธิ์เผือก 75/2 หมู่ 9 ต. บางเลน อ. บางเลน จ. นครปฐม  73130 บุคคลธรรดา แม่น้ำ ลำคลอง