[2022-05-31] ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครปฐม เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม [2021-08-10] เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ และจำนวนแหล่งปลาหน้าวัด [2021-06-17] ข้อมูลสถิติการจับสัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในจังหวัดนครปฐม [2020-06-18] แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากำลัง [2020-02-27] สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต [2020-02-27] ข้อมูลการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น [2020-02-27] ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3 [2020-02-27] สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม [2020-02-27] ประมงอาสา จังหวัดนครปฐม [2020-02-26] งบประมาณหน่วยงานได้รับจัดสรร อ่านทั้งหมด 

งบประมาณหน่วยงานได้รับจัดสรร  


งบประมาณหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ 2564

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐมได้รับจัดสรรงบประมาณ.ในปีงบประมาณ 2564 ทั้งสิ้น 2,454,706 บาท ประกอบด้วย 

     1. งบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ งบประมาณ 1,231,769 บาท

     2. งบประมาณ ตามแผนบุคคลากร 1,085,851 บาท

     3. งบประมาณ ค่าสาธารณูปโภค 161,842 บาท

     งบประมาณเพื่อดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด...นครปฐม....ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 4 แผนงาน ได้แก่ แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า  แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ (ดังตาราง) เป็นงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ ทั้งสิ้น 1.231,769 บาท และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการต่างๆ ณ ไตรมาส ที่ 3 ดังตารางสรุปงบประมาณได้รับจัดสรร และผลการดำเนินงาน