ข้อมูลงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลสถิติการจับสัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในจังหวัดนครปฐม [2021-06-17 ] แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากำลัง [2020-06-18 ] สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต [2020-02-27 ] ข้อมูลการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น [2020-02-27 ] ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3 [2020-02-27 ] สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม [2020-02-27 ] ประมงอาสา จังหวัดนครปฐม [2020-02-27 ] ข้อมูลงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2563 [2020-02-26 ] ข้อมูลสถานประกอบการ/ผู้ประกอบการ ทบ.2  [2020-02-26 ] ข้อมูลแหล่งน้ำจังหวัดนครปฐม [2020-02-25 ] ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม [2020-02-25 ] โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (2560 - 2563)  [2020-02-25 ] ปริมาณผลผลิตจากการประมง [2020-02-16 ] ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) [2020-02-16 ]
อ่านทั้งหมด 

ข้อมูลงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2563 

 เผยเเพร่: 2020-02-16  |  อ่าน: 394 ครั้ง

 

งบประมาณหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐมได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินแผนงงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด...นครปฐม....ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 3 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษบกิจและสังคมดิจิตอล และแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ (ดังตาราง) เป็นงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 1.231,754 บาท