เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ และจำนวนแหล่งปลาหน้าวัด


เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ และจำนวนแหล่งปลาหน้าวัด 


เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ และจำนวน

        จังหวัดนครปฐม ดำเนินการประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ในพื้นที่ 7 อำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 129 แห่ง ดังรายละเอียด

          1. อำเภอสามพราน  จำนวน 15 แห่ง

           2. อำเภอบางเลน  จำนวน 45 แห่ง

         3. อำเภอนครชัยศรี  จำนวน 33 แห่ง

         4. อำเภอกำแพงแสน  จำนวน 13 แห่ง

         5. อำเภอเมืองนครปฐม  จำนวน 18 แห่ง

         6. อำเภอพุทธมณฑล  จำนวน 15 แห่ง

         7. อำเภอดอนตูม  จำนวน 5 แห่ง

สามารถ Download บัญชีแสดงการประกาศการขึ้นทะเียนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ที่ตั้ง และเนิ้อที่ 

 

แหล่งปลาหน้าวัด

จังหวัดนครปฐม ไม่มีแหล่งปลาหน้าวัด