สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม

ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2564 [2021-07-06 ] ข้อมูลสถิติการจับสัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในจังหวัดนครปฐม [2021-06-17 ] แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากำลัง [2020-06-18 ] สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต [2020-02-27 ] ข้อมูลการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น [2020-02-27 ] ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3 [2020-02-27 ] สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม [2020-02-27 ] ประมงอาสา จังหวัดนครปฐม [2020-02-27 ] ข้อมูลงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2563 [2020-02-26 ] ข้อมูลสถานประกอบการ/ผู้ประกอบการ ทบ.2  [2020-02-26 ] ข้อมูลแหล่งน้ำจังหวัดนครปฐม [2020-02-25 ] ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม [2020-02-25 ] โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (2560 - 2563)  [2020-02-25 ] ปริมาณผลผลิตจากการประมง [2020-02-16 ] ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) [2020-02-16 ]
อ่านทั้งหมด 

สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม 

 เผยเเพร่: 2020-02-16  |  อ่าน: 936 ครั้ง

 

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำ

1.จระเข้  ได้รับอนุญาตจำนวน  42 ฟาร์ม

2.กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช ได้รับอนุญาตจำนวน  2,809  ฟาร์ม

3.กุ้งทะเล (กุ้งขาวแวนนาไม)  จังหวัดนครปฐม เป้นจังหวัดที่ประกาศเขตควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ก่อนการประกาศให้แจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล โดยกรมประมงกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการทำการจดแจ้งระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 - 3 เมษายน 2563 จังหวัดนครปฐมอยุ่ระหว่างให้บริการการรับจดแจ้งครอบคลุมพื้นที่ 7 อำเภอ ของจังหวัดนครปฐม และได้ออกหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ตามข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2563 แล้วจำนวน 492 ฉบับ

 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถ Dowload ประกาศคระกรรมการประมงประจำจังหวัดนครปฐม เรื่อง " กำหนดเขตการเพาะเลี้ยงวสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ.2561" และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง