สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม 


สัตว์น้ำควบคุม และการจดแจ้งประกอบการ

             จังหวัดนครปฐม ประกาศชนิดและพื้นที่ประกอบการสำหรับสัตว์น้ำควบคุม 3 ชนิดสัตว์น้ำควบคุม ได้แก่ กุ้งทะเล จระเข้ และกุ้งก้ามแดง/เคร์ยฟิช ครอบคลุมพื้นที่ทุกอำเภอในจังหวัดนครปฐม สรุปข้อมูลการจดแจ้งประกอบกิจการสัตว์น้ำควบคุม ณ กรกฎาคม 2564 สำหรับชนิดและสถานประกอบการ ดังนี้

ชนิดสัตว์น้ำควบคุม จำนวนสถานประกอบการ หมายเหตุ 
1. จระเข้          42  
2. กุ้งก้ามแดง/เครย์ฟิช (Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) 2 มีข้อมูลจดแจ้ง และสถานะยังเลี้ยงอยู่ ณ ปัจจุบัน จากข้อมูลการรับจดแจ้งทั้งสิ้น 365 สถานประกอบการ
3 กุ้งทะเล (Marine Shrimp) 6,141 หนังสือรับรองการจดแจ้งประกอบกิจการสัตว์น้ำควบคุม ชนิดกุ้งทะเล และทั้งหมดเป็นชนิดกุ้งขาวอวนนาไม


ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถ Dowload ประกาศคระกรรมการประมงประจำจังหวัดนครปฐม เรื่อง " กำหนดเขตการเพาะเลี้ยงวสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ.2561" และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง