[2022-05-31] ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครปฐม เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม [2021-08-10] เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ และจำนวนแหล่งปลาหน้าวัด [2021-06-17] ข้อมูลสถิติการจับสัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในจังหวัดนครปฐม [2020-06-18] แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากำลัง [2020-02-27] สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต [2020-02-27] ข้อมูลการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น [2020-02-27] ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3 [2020-02-27] สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม [2020-02-27] ประมงอาสา จังหวัดนครปฐม [2020-02-26] งบประมาณหน่วยงานได้รับจัดสรร อ่านทั้งหมด 

สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต 


สัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัดนครปฐม

        จังหวัดนครปฐมเป็นผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทย ผลผลิตสัตว์น้ำได้จากภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่มีทั้งปริมาณผลผลิตและความหลากหลายชนิดพันธุ์ที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั้งสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคกลุ่มปลาน้ำจืด และกุ้ง รวมถึงสัตว์น้ำสวยงาม และจระเข้  โดยชนิดสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญทางเศรฐกิจ ทั้งกลุ่มสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคและสัตว์น้ำสวยงาม ที่มีปริมาณและมูลค่าภาคการผลิตสูง ได้แก่

1.กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) หรือ กุ้งแม่น้ำ เป็นสัตว์น้ำประจำจังหวัด มีพื้นที่การผลิตสูงในเขตอำเภอกำแพงแสน อำเภอเมืองนครปฐม และอำเภอนครชัยศรี 

2. กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) เป็นกุ้งทะเลที่มีสามารถทนได้ในช่วงความเค็มกว้าง ทำให้เกษตรกรในพื้นที่นิยมนำปล่อยเลี้ยงในอัตราความหนาแน่นต่ำกว่า 

3. ปลานิล และปลาทับทิม เป็นปลาน้ำจืดสำคัญทางเศรษฐกิจที่มีพื้นที่และปริมาณผลผลิตสูงเมื่อเปรียบเทียบกับปลาน้ำจืดชนิดอื่นๆ 

4. สัตว์น้ำสวยงาม นครปฐมได้ชื่อเสียงเป็น "เมืองหลวงปลาสวยงาม" มีการปริมาณการผลิตสัตว์น้ำสวยงามศรษฐกิจสำคัญ 2 ชนิด ที่มีปริมาณและมูลค่าในการส่งออกสูงติดอันดับต้นๆ ของประเทศ 2 ชนิด ได้แก่ 

    4.1  ปลากัด (Betta splendens) เป็นสัตว์น้ำสวยงามที่มีปริมาณการผลิตเพื่อการส่งออกสูงเป็นอันดับต้น พื้นที่มีการผลิตอยู่ในเขตอำเภอเมืองนครปฐม และนครชัยศรี

    4.2  ปลาหางนกยูง (Poecilia reticulata) เป็นสัตว์น้ำสวยงามที่มีตลาดกว้างทั้งในประเทศ และตลาดสากล พื้นที่มีการผลิตอยู่ในเขตอำเภอเมืองนครปฐม และนครชัยศรี

 

ตลาดรับซื้อผลผลิต

1.ตลาดปลาบางเลนธานี (สัตว์น้ำเพื่อการบริโภค) ตั้งอยู่ที่อำเภอบางเลน มีพื้นที่ ประมาณ 17 ไร่ มีแพ หรือผู้ค่้าคนกลางประมาณ 100-120 ราย สัตว์น้ำที่จำหน่ายส่วนใหญ่เป็นปลาน้ำจืด มีจำนวนผู้ค้ากุ้งน้ำจืด และกุ้งทะเล ประมาณ 10 ราย

2.ตลาดกุ้ง ปลา เกษตรกรบางเลน เป็นตลาดที่เปิดตัวช่วงสถานการณ์โควิท-19 ช่วงปลายปี 2562-ต้นปี 2563 ทำให้เกษตรกรต้องนำผลผลิตกุ้งก้ามกรามออกมาจำหน่ายเอง และได้ดำเนิการมาจนปัจจุบัน และขยายจำนวนและชนิดสัตว์น้ำที่เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่าย

3. ตลาดกลางกุ้งมหาชัย หรือที่รู้จักในนามแพปลามหาชัย เป็นแหล่งรับซื้อผลผลิตหลักแหล่งใหญ่ โดยเฉพาะผลผลิตกุ้ง ของจังหวัดนครปฐม

4. ตลาดปลาสวยงามศรีวิชัย (สัตว์น้ำสวยงาม)

5.ตลาดปลาสวยงามออนไลน์  สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐมได้จัดทำเอกสารคู่มือการขายปลาออนไลน์ https://drive.google.com/file/d/13lOx9ng8Acm8VjCwKYBhyMiOm1a6PQ_Q/view?usp=drivesdk และคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการส่งออกปลาสวยงาม https://drive.google.com/file/d/1FNveCr94naxQ4FO6Y7ogFxdNZkcM6XzA/view?usp=drivesdk