สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต

ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2564 [2021-07-06 ] ข้อมูลสถิติการจับสัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในจังหวัดนครปฐม [2021-06-17 ] แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากำลัง [2020-06-18 ] สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต [2020-02-27 ] ข้อมูลการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น [2020-02-27 ] ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3 [2020-02-27 ] สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม [2020-02-27 ] ประมงอาสา จังหวัดนครปฐม [2020-02-27 ] ข้อมูลงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2563 [2020-02-26 ] ข้อมูลสถานประกอบการ/ผู้ประกอบการ ทบ.2  [2020-02-26 ] ข้อมูลแหล่งน้ำจังหวัดนครปฐม [2020-02-25 ] ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม [2020-02-25 ] โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (2560 - 2563)  [2020-02-25 ] ปริมาณผลผลิตจากการประมง [2020-02-16 ] ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) [2020-02-16 ]
อ่านทั้งหมด 

สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต 

 เผยเเพร่: 2020-02-16  |  อ่าน: 1,114 ครั้ง

 

สัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัดนครปฐม

        จังหวัดนครปฐมเป็นผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทย ผลผลิตสัตว์น้ำได้จากภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่มีทั้งปริมาณผลผลิตและความหลากหลายชนิดพันธุ์ที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั้งสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคกลุ่มปลาน้ำจืด และกุ้ง รวมถึงสัตว์น้ำสวยงาม และจระเข้  โดยชนิดสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญทางเศรฐกิจ ทั้งกลุ่มสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคและสัตว์น้ำสวยงาม ที่มีปริมาณและมูลค่าภาคการผลิตสูง ได้แก่

1.กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) หรือ กุ้งแม่น้ำ เป็นสัตว์น้ำประจำจังหวัด มีพื้นที่การผลิตสูงในเขตอำเภอกำแพงแสน อำเภอเมืองนครปฐม และอำเภอนครชัยศรี

2. กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) เป็นกุ้งทะเลที่มีสามารถทนได้ในช่วงความเค็มกว้าง ทำให้เกษตรกรในพื้นที่นิยมนำปล่อยเลี้ยงในอัตราความหนาแน่นต่ำกว่า 

3. ปลานิล และปลาทับทิม เป็นปลาน้ำจืดสำคัญทางเศรษฐกิจที่มีพื้นที่และปริมาณผลผลิตสูงเมื่อเปรียบเทียบกับปลาน้ำจืดชนิดอื่นๆ 

4. สัตว์น้ำสวยงาม นครปฐมได้ชื่อเสียงเป็น "เมืองหลวงปลาสวยงาม" มีการปริมาณการผลิตสัตว์น้ำสวยงามศรษฐกิจสำคัญ 2 ชนิด ที่มีปริมาณและมูลค่าในการส่งออกสูงติดอันดับต้นๆ ของประเทศ 2 ชนิด ได้แก่ 

    4.1  ปลากัด (Betta splendens) เป็นสัตว์น้ำสวยงามที่มีปริมาณการผลิตเพื่อการส่งออกสูงเป็นอันดับต้น พื้นที่มีการผลิตอยู่ในเขตอำเภอเมืองนครปฐม และนครชัยศรี

    4.2  ปลาหางนกยูง (Poecilia reticulata) เป็นสัตว์น้ำสวยงามที่มีตลาดกว้างทั้งในประเทศ และตลาดสากล พื้นที่มีการผลิตอยู่ในเขตอำเภอเมืองนครปฐม และนครชัยศรี

 

ตลาดรับซื้อผลผลิต

1.ตลาดปลาบางเลนธานี (สัตว์น้ำเพื่อการบริโภค)

2.ตลาดปลาสวยงามศรีวิชัย (สัตว์น้ำสวยงาม)

3.ตลาดปลาสวยงามออนไลน์  สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐมได้จัดทำเอกสารคู่มือการขายปลาออนไลน์ https://drive.google.com/file/d/13lOx9ng8Acm8VjCwKYBhyMiOm1a6PQ_Q/view?usp=drivesdk และคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการส่งออกปลาสวยงาม https://drive.google.com/file/d/1FNveCr94naxQ4FO6Y7ogFxdNZkcM6XzA/view?usp=drivesdk