ข้อมูลการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น


[2022-05-31] ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครปฐม เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม [2021-08-10] เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ และจำนวนแหล่งปลาหน้าวัด [2021-06-17] ข้อมูลสถิติการจับสัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในจังหวัดนครปฐม [2020-06-18] แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากำลัง [2020-02-27] สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต [2020-02-27] ข้อมูลการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น [2020-02-27] ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3 [2020-02-27] สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม [2020-02-27] ประมงอาสา จังหวัดนครปฐม [2020-02-26] งบประมาณหน่วยงานได้รับจัดสรร อ่านทั้งหมด 

ข้อมูลการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 


ข้อมูลองค์กรประมงท้องถิ่น

จังหวัดนครปฐม มีองค์การชุมชมที่ขึ้นทะเบียนองค์กรประมงท้องถิ่น ตามฐานข้อมูลของสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม ณ กรกฎาคม 2564 รวม 12 องค์กร ดังตาราง

อำเภอ ชื่อองค์กร จำนวนสมาชิก (ราย)
เมืองนครปฐม 1. ชมรมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออกจังหวัดนครปฐม 30
  2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตำบลหนองปากโลงเลี้ยงปลากัดสีสวยงาม 39
  3. ชมรมผู้เลี้ยงสัตว์น้ำดอนยายหอม 47
  4. กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำบ้านปากสระ 12
กำแพงแสน 1. สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดนครปฐม จำกัด 184
  2. ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดนครปฐม 146
  3. ชมรมผู้เพาะเลี้ยงละอนุรักษ์จระเข้ 38
บางเลน 1. กลุ่มวิสาหกิจปลาแดดเดียว บ้านหนองปรือ 35
  2. กลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้ำบางหลวง 32
สามพราน 1. ชมรมผู้เลี้ยงสัตว์น้ำคุณภาพตลาดจินดา 72
ดอนตูม 1. กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ ตำบลดอกรวก 22
นครชัยศรี 1. กลุ่มทำการประมง  32