ข้อมูลสถิติการจับสัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในจังหวัดนครปฐม

ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2564 [2021-07-06 ] ข้อมูลสถิติการจับสัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในจังหวัดนครปฐม [2021-06-17 ] แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากำลัง [2020-06-18 ] สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต [2020-02-27 ] ข้อมูลการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น [2020-02-27 ] ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3 [2020-02-27 ] สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม [2020-02-27 ] ประมงอาสา จังหวัดนครปฐม [2020-02-27 ] ข้อมูลงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2563 [2020-02-26 ] ข้อมูลสถานประกอบการ/ผู้ประกอบการ ทบ.2  [2020-02-26 ] ข้อมูลแหล่งน้ำจังหวัดนครปฐม [2020-02-25 ] ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม [2020-02-25 ] โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (2560 - 2563)  [2020-02-25 ] ปริมาณผลผลิตจากการประมง [2020-02-16 ] ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) [2020-02-16 ]
อ่านทั้งหมด 

ข้อมูลสถิติการจับสัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในจังหวัดนครปฐม 

 เผยเเพร่: 2020-02-16  |  อ่าน: 129 ครั้ง

 

ข้อมูลสถิติการประมง

        จังหวัดนครปฐม มีผลผลิตภาคการประมง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ผลผลิตจากภาคการทำประมงจากแหล่งน่ำต่างๆ และผลผลิตจากภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในปีงบประมาณ 2564 เป็นการสำรวจเพื่อประเมินสถิติภาคการประมงในปี 2563 โดยผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 200 ตัวอย่าง ผู้ทำการประมงจากการจับ และ 1,230 ตัวอย่างสถานประกอบกสนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้ผลการประเมินดังแสดงในตาราง