ข้อมูลสถิติการจับสัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในจังหวัดนครปฐม


[2022-05-31] ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครปฐม เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม [2021-08-10] เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ และจำนวนแหล่งปลาหน้าวัด [2021-06-17] ข้อมูลสถิติการจับสัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในจังหวัดนครปฐม [2020-06-18] แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากำลัง [2020-02-27] สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต [2020-02-27] ข้อมูลการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น [2020-02-27] ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3 [2020-02-27] สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม [2020-02-27] ประมงอาสา จังหวัดนครปฐม [2020-02-26] งบประมาณหน่วยงานได้รับจัดสรร อ่านทั้งหมด 

ข้อมูลสถิติการจับสัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในจังหวัดนครปฐม 

 คลังความรู้  ข้อมูลสถิติ


ข้อมูลสถิติการประมง

        จังหวัดนครปฐม มีผลผลิตภาคการประมง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ผลผลิตจากภาคการทำประมงจากแหล่งน่ำต่างๆ และผลผลิตจากภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในปีงบประมาณ 2564 เป็นการสำรวจเพื่อประเมินสถิติภาคการประมงในปี 2563 โดยผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 200 ตัวอย่าง ผู้ทำการประมงจากการจับ และ 1,230 ตัวอย่างสถานประกอบกสนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้ผลการประเมินดังแสดงในตาราง