ข้อมูลสถิติการจับสัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในจังหวัดนครปฐม


ข้อมูลสถิติการจับสัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในจังหวัดนครปฐม 

 คลังความรู้  ข้อมูลสถิติ


ข้อมูลสถิติการประมง

        จังหวัดนครปฐม มีผลผลิตภาคการประมง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ผลผลิตจากภาคการทำประมงจากแหล่งน่ำต่างๆ และผลผลิตจากภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในปีงบประมาณ 2564 เป็นการสำรวจเพื่อประเมินสถิติภาคการประมงในปี 2563 โดยผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 200 ตัวอย่าง ผู้ทำการประมงจากการจับ และ 1,230 ตัวอย่างสถานประกอบกสนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้ผลการประเมินดังแสดงในตาราง