ประมงอาสา จังหวัดนครปฐม

ข้อมูลสถิติการจับสัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในจังหวัดนครปฐม [2021-06-17 ] แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากำลัง [2020-06-18 ] สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต [2020-02-27 ] ข้อมูลการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น [2020-02-27 ] ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3 [2020-02-27 ] สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม [2020-02-27 ] ประมงอาสา จังหวัดนครปฐม [2020-02-27 ] ข้อมูลงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2563 [2020-02-26 ] ข้อมูลสถานประกอบการ/ผู้ประกอบการ ทบ.2  [2020-02-26 ] ข้อมูลแหล่งน้ำจังหวัดนครปฐม [2020-02-25 ] ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม [2020-02-25 ] โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (2560 - 2563)  [2020-02-25 ] ปริมาณผลผลิตจากการประมง [2020-02-16 ] ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) [2020-02-16 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอาสา จังหวัดนครปฐม 

 เผยเเพร่: 2020-02-16  |  อ่าน: 420 ครั้ง

 

โครงการประมงอาสา เป้นกิจกรรมที่สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐมได้มีการคำเนินการเพื่อคัดเลือกเกษตรและผู้นำชุมชน เข้าร่วมเป็นผู้ประสานงานด้านการประมง โดยมีการดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 จนถึง 2561 ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2563 มีเกษตรและผู้นำชุมชนได้รับการคัดเลือกเป็น "ประมงอาสา" ในพื้นที่ 7 อำเภอ ของจังหวัดนครปฐม รวมทั้งสิ้น 158 ราย ดังตาราง

อำเภอ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 รวม (ราย)
เมืองนครปฐม 3 3 1 5 6 5 6 3 32
กำแพงแสน 2 4 3 5 4 5 4 4 31
ดอนตูม 1 1 3 1 3 1 0 1 11
นครชัยศรี 2 3 3 4 4 2 4 4 26
บางเลน 4 1 3 5 5 3 2 5 28
พุทธมณฑล 1 0 1 3 3 0 2 2 12
สามพราน 3 2 1 2 4 3 3 0 18
รวม (ราย) 16 14 15 25 29 19 21 19 158
ที่มา: สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม