[2022-05-31] ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครปฐม เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม [2021-08-10] เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ และจำนวนแหล่งปลาหน้าวัด [2021-06-17] ข้อมูลสถิติการจับสัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในจังหวัดนครปฐม [2020-06-18] แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากำลัง [2020-02-27] สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต [2020-02-27] ข้อมูลการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น [2020-02-27] ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3 [2020-02-27] สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม [2020-02-27] ประมงอาสา จังหวัดนครปฐม [2020-02-26] งบประมาณหน่วยงานได้รับจัดสรร อ่านทั้งหมด 

ประมงอาสา จังหวัดนครปฐม 


ประมงอาสา

โครงการประมงอาสา เป้นกิจกรรมที่สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐมได้มีการคำเนินการเพื่อคัดเลือกเกษตรและผู้นำชุมชน เข้าร่วมเป็นผู้ประสานงานด้านการประมง โดยมีการดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 จนถึง 2561 มีเกษตรและผู้นำชุมชนได้รับการคัดเลือกเป็น "ประมงอาสา" ในพื้นที่ 7 อำเภอ ของจังหวัดนครปฐม รวมทั้งสิ้น 158 ราย ในปี 2564 สำนักงานประมงจังหวัดได้ดำเนินการปรับปรุงทะเบียนประมงอาสาในระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรมประมง มีจำนวนประมงอาสา ณ กรกฏาคม 2564 จำนวน 134 ราย เป็นหญิง 31 ราย และชาย 103 ราย และรายละเอียดจำนวนประมงอาสาในพื้นที่อำเภอต่างๆ ดังตาราง

อำเภอ
อาสาสมัครประมงอาสาปี 2554 - 2561
ปี 2563
ปี 2564
 
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
รวม
ปรับปรุง

เมืองนครปฐม

3

3

1

5

6

5

6

3

32

28

กำแพงแสน

2

4

3

5

4

5

4

4

31

31

ดอนตูม

1

1

3

1

3

1

-

1

11

9

นครชัยศรี

2

3

3

4

4

2

4

4

26

23

บางเลน

4

1

3

5

5

3

2

5

28

24

พุทธมณฑล

1

-

1

3

3

-

2

2

12

7

สามพราน

3

2

1

2

4

3

3

-

18

12

รวม (ราย)

16

14

15

25

29

19

21

19

158

134