โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (2560 - 2563)

ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2564 [2021-07-06 ] ข้อมูลสถิติการจับสัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในจังหวัดนครปฐม [2021-06-17 ] แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากำลัง [2020-06-18 ] สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต [2020-02-27 ] ข้อมูลการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น [2020-02-27 ] ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3 [2020-02-27 ] สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม [2020-02-27 ] ประมงอาสา จังหวัดนครปฐม [2020-02-27 ] ข้อมูลงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2563 [2020-02-26 ] ข้อมูลสถานประกอบการ/ผู้ประกอบการ ทบ.2  [2020-02-26 ] ข้อมูลแหล่งน้ำจังหวัดนครปฐม [2020-02-25 ] ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม [2020-02-25 ] โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (2560 - 2563)  [2020-02-25 ] ปริมาณผลผลิตจากการประมง [2020-02-16 ] ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) [2020-02-16 ]
อ่านทั้งหมด 

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (2560 - 2563)  

 เผยเเพร่: 2020-02-16  |  อ่าน: 567 ครั้ง

 

1.แปลงใหญ่ปี 2561

ชนิดสัตว์น้ำ : กุ้งก้ามกราม

ชมรมผู้เลี้ยงสัตว์น้ำดอนยายหอม ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

ผู้จัดการแปลงภาคเกษตรกร : ร.อ.วิชัย จำปาศรี

จำนวนสมาชิกแปลงใหญ่ 41 ราย

เนื้อที่รวม 938.50 ไร่

2.แปลงใหญ่ปี 2562

ชนิดสัตว์น้ำ : กุ้งก้ามกราม

ชมรมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบึงลาดหลวง ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม

ผู้จัดการแปลงภาคเกษตรกร : นายถาวร มณฑาทิพย์

จำนวนสมาชิกแปลงใหญ่ 56 ราย

เนื้อที่รวม 872.29 ไร่

3.แปลงใหญ่ปี 2564

ชนิดสัตว์น้ำ : กุ้งก้ามกราม

กลุ่มเกษตรก้าวหน้าแปลงใหญ่ห้วยม่วง ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ผู้จัดการแปลงภาคเกษตรกร : นายศุภักษร มีคลองแบ่ง

จำนวนสมาชิกแปลงใหญ่ 40 ราย

เนื้อที่รวม 492 ไร่