โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (2560 - 2564)

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (2560 - 2564)  

 เผยเเพร่: 2020-02-26  |  อ่าน: 724 ครั้ง


โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่

         จังหวัดนครปฐม ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตั้งแต่  ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ปี 2564 มีการดำเนินงาน รวม 3 แปลง โดยมีข้อมูลรายแปลง ดังนี้

1. แปลงใหญ่ ปี 2561

ชนิดสัตว์น้ำ : กุ้งก้ามกราม

ที่ตั้งกลุ่ม : ชมรมผู้เลี้ยงสัตว์น้ำดอนยายหอม ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

ผู้จัดการแปลงภาคเกษตรกร : ร.อ.วิชัย จำปาศรี

จำนวนสมาชิก :  41 ราย

เนื้อที่รวม : 938.50 ไร่

 

2. แปลงใหญ่ปี 2562

ชนิดสัตว์น้ำ : กุ้งก้ามกราม

ที่ตั้งกลุ่ม : ชมรมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบึงลาดหลวง ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม

ผู้จัดการแปลงภาคเกษตรกร : นายถาวร มณฑาทิพย์

จำนวนสมาชิก : 56 ราย

เนื้อที่รวม : 872.29 ไร่

 

3. แปลงใหญ่ปี 2564

ชนิดสัตว์น้ำ : กุ้งก้ามกราม

ที่ตั้งกลุ่ม : กลุ่มเกษตรก้าวหน้าแปลงใหญ่ห้วยม่วง ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ผู้จัดการแปลงภาคเกษตรกร : นายศุภักษร มีคลองแบ่ง

จำนวนสมาชิก : 40 ราย

เนื้อที่รวม : 492 ไร่

        จากการดำนินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตั้งแต่  ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ณ กรกฏาคม 2564 สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังแสดงในตาราง

ปีงบ  ประมาณ

ชนิดสินค้า

จำนวนแปลง

ขนาดแปลง

การยกระดับมาตรฐาน (ราย)

ต้นทุน

เฉลี่ยต่อไร่

จำนวนกษตรกร

พื้นที่ (ไร่)

GAP

ไม่ได้การรับรอง

2561

กุ้งก้ามกราม

1

41

938.50

41

-

ลดลง 5.6 %

2562

กุ้งก้ามกราม

1

56

872.29

56

-

ลดลง 4.2 %

2564

กุ้งก้ามกราม

1

40

492.00

16