ข้อมูลสถานประกอบการ/ผู้ประกอบการ ทบ.2  


สถานประกอบการธุรกิจด้านประมง

          ภาคการผลิตทางการเกษตรรวมถึงประมงเป็นกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐม จากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (Gross provincial Product: GPP) ตามราคาประจำปี 2563 รวมทั้งสิ้น  349,066 ล้านบาท สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ มีมูลค่า 21,188 ล้านบาท ซึ่งสูงเป็นอันดับสามในกลุ่มภาคกลางปริมณฑล ณ ราคาประจำปี 2563 

         สำหรับภาคการผลิตทางการประมง ซึ่งแสดงถึงศักยภาพการพัฒนาภาคการผลิตทางการเกษตรของจังหวัดนครปฐมตลอดห่วงโซอุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำ  กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยภาคการผลิตทางการประมงเป็นฐานการผลิตสำคัญหนึ่งของภาคการผลิตทางการเกษตรของจังหวัด ส่งผลให้เกิดกิจกรรมต่อเนื่อง และมีผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจต่อเนื่องทางการประมงจำนวนมาก  ข้อมูลการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการ ณ ปัจจุบัน ปีงบประมาณ 2564 จังหวัดนครปฐม มีการสถานประกอบธุรกิจด้านประมง จำนวนทั้งสิ้น 242 สถานประกอบการ จำแนกเป็นประเภทบุคคลธรรมดา จำนวน 177 ราย และนิติบุคคล จำนวน 65 ราย โดยจำแนกตามประเภทธุรกิจ ในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ดังตาราง