ข้อมูลสถานประกอบการ/ผู้ประกอบการ ทบ.2

ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2564 [2021-07-06 ] ข้อมูลสถิติการจับสัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในจังหวัดนครปฐม [2021-06-17 ] แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากำลัง [2020-06-18 ] สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต [2020-02-27 ] ข้อมูลการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น [2020-02-27 ] ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3 [2020-02-27 ] สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม [2020-02-27 ] ประมงอาสา จังหวัดนครปฐม [2020-02-27 ] ข้อมูลงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2563 [2020-02-26 ] ข้อมูลสถานประกอบการ/ผู้ประกอบการ ทบ.2  [2020-02-26 ] ข้อมูลแหล่งน้ำจังหวัดนครปฐม [2020-02-25 ] ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม [2020-02-25 ] โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (2560 - 2563)  [2020-02-25 ] ปริมาณผลผลิตจากการประมง [2020-02-16 ] ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) [2020-02-16 ]
อ่านทั้งหมด 

ข้อมูลสถานประกอบการ/ผู้ประกอบการ ทบ.2  

 เผยเเพร่: 2020-02-16  |  อ่าน: 609 ครั้ง

 

การประกอบการด้านการประมง

          ภาคการผลิตทางการเกษตรรวมถึงประมงเป็นกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐม จากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (Gross provincial Product: GPP) ตามราคาประจำปี 2563 รวมทั้งสิ้น  349,066 ล้านบาท สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ มีมูลค่า 21,188 ล้านบาท ซึ่งสูงเป็นอันดับสามในกลุ่มภาคกลางปริมณฑล ณ ราคาประจำปี 2563 

         สำหรับภาคการผลิตทางการประมง ซึ่งแสดงถึงศักยภาพการพัฒนาภาคการผลิตทางการเกษตรของจังหวัดนครปฐมตลอดห่วงโซอุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำ  กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยภาคการผลิตทางการประมงเป็นฐานการผลิตสำคัญหนึ่งของภาคการผลิตทางการเกษตรของจังหวัด ส่งผลให้เกิดกิจกรรมต่อเนื่อง และมีผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจต่อเนื่องทางการประมงจำนวนมาก  ข้อมูลการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการ ณ ปัจจุบัน ปีงบประมาณ 2564 จังหวัดนครปฐม มีการสถานประกอบด้านประมงทั้งประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล จำนวนทั้งสิ้น 247 สถานประกอบการ

ประเภทสถานประกอบการ      จำนวน     กลุ่มสถานประกอบการ

 - บุคคลธรรมดา

 

181

 

  - ผู้นำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำสวยงาม 

  - แพ/ผู้ค้าคนกลาง                                

 - นิติบุคคล

 

66

 

  - ห้องเย็น และผู้นำเข้า-ส่งอออก

 - สถานปรรรูปสัตว์น้ำ

 รวมทั้งสิ้น 247  

ตามข้อมูลการขึ้นทะเบียน กลุ่มผู้ประกอบการประเภท แพ/ผู้ค้าคนกลาง/ผู้รวมรวม ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอบางเลน มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.6 ของจำนวนสถานประกอบการทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ผู้นำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำสวยงาม สัตว์น้ำเพื่อการบริโภค และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ ติดเป็นร้อยละ 16.3 ของจำนวนสถานประกอบการทั้งหมด  โรงงานแปรรูปขนาดใหญ่และห้องเย็น มีจำนวน 16 แห่ง ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอสามพราน และอำเภอเมืองนครปฐม  รายละเอียดประเภทกิจการและจำนวนที่จดแจ้งขึ้นทะเบียนสถานประกอบการ ตาม ทบ.2 สามารถ Download จากไฟล์