ข้อมูลสถานประกอบการ/ผู้ประกอบการ ทบ.2

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากำลัง [2020-06-18 ] สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต [2020-02-27 ] ข้อมูลการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น [2020-02-27 ] ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3 [2020-02-27 ] สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม [2020-02-27 ] ประมงอาสา จังหวัดนครปฐม [2020-02-27 ] ข้อมูลงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2563 [2020-02-26 ] ข้อมูลสถานประกอบการ/ผู้ประกอบการ ทบ.2  [2020-02-26 ] ข้อมูลแหล่งน้ำจังหวัดนครปฐม [2020-02-25 ] ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม [2020-02-25 ] โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (2560 - 2563)  [2020-02-25 ] ปริมาณผลผลิตจากการประมง [2020-02-16 ] ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) [2020-02-16 ]
อ่านทั้งหมด 

ข้อมูลสถานประกอบการ/ผู้ประกอบการ ทบ.2  

 เผยเเพร่: 2020-02-16  |  อ่าน: 469 ครั้ง

 

การประกอบการด้านการประมง

          ภาคการผลิตทางการเกษตรรวมถึงประมงเป็นกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐม โดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross provincial Product: GPP) ในปี 2560 มูลค่า 19,750 ล้านบาท ซึ่งสูงเป็นอันดับสามในกลุ่มภาคกลางปริมณฑล ณ ราคาประจำปี 2560 สำหรับภาคการผลิตทางการประมง ซึ่งแสดงถึงศักยภาพการพัฒนาภาคการผลิตทางการเกาตรของจังหวัดนครปฐมตลอดห่วงโซอุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำ  กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยภาคการผลิตทางการประมงเป็นฐานการผลิตสำคัญหนึ่งของภาคการผลิตทางการเกษตรของจังหวัด

         จากพื้นที่การผลิตทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งสัตว์น้ำบริโภค และสัตว์น้ำสวยงาม ของเกษตรกรที่จดแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จังหวัดนครปฐมมีการผลิตทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มากกว่า 90,000 ไร่ สร้างผลผลิตสัตว์น้ำในปริมาณสูง รวมถึงสภาพพื้นที่ และระบบโลจิสติกที่ดี ส่งผลให้เกิดกิจกรรมต่อเนื่อง และมีผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจต่อเนื่องทางการประมงจำนวนมาก  ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัดนครปฐมมีการจดแจ้งการประกอบการด้านประมง ทั้งสิ้น 227 สถานประกอบการ โดยกลุ่มผู้ประกอบการแพ/ผู้ค้าคนกลาง/ผู้รวมรวม ซึ่งส่วนใหญ่อญุ่ในอำเภอบางเลน มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.6 ของจำนวนสถานประกอบการทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ผู้นำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำสวยงาม สัตว์น้ำเพื่อการบริโภค และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ ติดเป็นร้อยละ 16.3 ของจำนวนสถานประกอบการทั้งหมด  สำหรับโรงงานแปรรูปขนาดใหญ่และห้องเย็น มีจำนวน 16 แห่ง ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอสามพราน และอำเภอเมืองนครปฐม สำหรับรายละเอียดประเภทกิจการและจำนวนที่จดแจ้งขึ้นทะเบียนสถานประกอบการ ตาม ทบ.2 สามารถ Download จากไฟล์