ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ทบ.1 จังหวัดนครปฐม  


ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1

          การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นกิจกรรมสร้างผลผลิตด้านการประมงเป็นหลักของจังหวัดนครปฐม ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2564 มีจำนวนผู้จดแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1 ประกอบด้วย

1. ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาล กลุ่มสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค จำนวน 87 ฟาร์ม

2. ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ  ชนิดสัตว์น้ำต่างๆ ได้แก่ กุ้งทะเล ชนิดกุ้งขาวแวนาไม กุ้งน้ำจืด ชนิดกุ้งก้ามกราม ปลาน้ำจืด จระเข้ ตะพาบน้ำ จำนวนทั้งสิ้น 10,551 สถานประกอบการฟาร์ม พื้นที่รวมทั้งสิ้น 121,083 ไร่ (ข้อมูล ณ 10 สิงหาคม 2564) ประกอบด้วย

      - ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำบริโภค เชิงพาณิชย์ จำนวน  9,962  ฟาร์ม เป็นสถานประกอบการฟาร์มเลี้ยงกุ้งน้ำจืด ชนิดกุ้งก้ามกราม เป็นส่วนใหญ่ ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ชนิดกุ้งขาวแวนนาไม่ ปลานิลและปลาเบญจพรรณ และสัตว์น้ำอื่นๆ ได้แก่ กบ ตะพาบน้ำ และจระเข้

      - ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำบริโภค แบบยังชีพ จำนวน 1,366 ฟาร์ม ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในอำเภอพุทธมณฑล และสามพราน

3. ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม จำนวน 577 ฟาร์ม ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองนครปฐม และอำเภอนครชัยศรี 

Download ตารางแสดงรายละเอียดจำนวนสถานประกอบการฟาร์ม ชนิดสัตว์น้ำหลัก ประเภทกิจกรรม และพื้นที่เลี้ยง แยกรายลำเภอ