ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม

ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2564 [2021-07-06 ] ข้อมูลสถิติการจับสัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในจังหวัดนครปฐม [2021-06-17 ] แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากำลัง [2020-06-18 ] สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต [2020-02-27 ] ข้อมูลการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น [2020-02-27 ] ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3 [2020-02-27 ] สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม [2020-02-27 ] ประมงอาสา จังหวัดนครปฐม [2020-02-27 ] ข้อมูลงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2563 [2020-02-26 ] ข้อมูลสถานประกอบการ/ผู้ประกอบการ ทบ.2  [2020-02-26 ] ข้อมูลแหล่งน้ำจังหวัดนครปฐม [2020-02-25 ] ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม [2020-02-25 ] โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (2560 - 2563)  [2020-02-25 ] ปริมาณผลผลิตจากการประมง [2020-02-16 ] ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) [2020-02-16 ]
อ่านทั้งหมด 

ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม 

 เผยเเพร่: 2020-02-16  |  อ่าน: 2,071 ครั้ง

 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

          การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นกิจกรรมสร้างผลผลิตด้านการประมงเป็นหลักของจังหวัดนครปฐม ข้อมูล ณ ธันวาคม 2562 มีจำนวนผู้จดแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1 ชนิดสัตว์น้ำต่างๆ ได้แก่ กุ้ง ชนิดกุ้งขาวแวนาไมและกุ้งก้ามกราม ปลาน้ำจืด จระเข้ ตะพาบน้ำ และสัตว์น้ำสวยงาม จำนวนทั้งสิ้น 8,048 สถานประกอบการฟาร์ม กระจายในพื้นที่ 7 อำเภอ ของจังหวัดนครปฐม ได้แก่ อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอกำแพงแสน  อำเภอดอนตูม อำเภอนครชัยศรี อำเภอบางเลน อำเภอสามพราน และอำเภอพุทธมณฑล มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 78,203.1 ไร่ ประกอบด้วย 2 กลุ่มประเภทฟาร์ม ได้แก่

          1.  ฟาร์มเลี้ยง จำนวน 7,887 สถานประกอบการฟาร์ม ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 90 ของสถานประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นการทำฟาร์มเชิงพาณิชย์ หรือเลี้ยงเพื่อบริโภคและขายส่วนที่เหลือจากการบริโภค โดยมีจำนวนฟาร์มที่เลี้ยงเพื่อการบริโภคเป็นหลัก หรือเพื่อการยังชีพ จำนวน 758 ฟาร์ม ติดเป็นร้อยละ 9.66  ของจำนวนฟาร์มเลี้ยงที่ขึ้นทะเบียน ทบ.1 ทั้งหมด ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำแบบยังชีพ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอสามพราน อำเภอพุทธมณฑล และอำเภอบางเลน

          2.  ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาล จำนวน 158 สถานประกอบการฟาร์ม ทั้งหมดเป็นฟาร์มที่ดำเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ผลิตลุกพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อจำหน่ายผลผลิตทั้งในพื้นที่และนอกเขตพื้นที่จังหวัด ชนิดลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่มีการผลิต ได้แก่ ลูกกุ้งขาวแวนนาไม (เฉพาะการอนุบาล) ลูกกุ้งก้ามกราม ลูกปลานิล ปลาช่อน และปลากินพืชอื่นๆ สำหรับฟร์มที่ทำการผลิตลุกพันธุ์สัตว์น้ำสวยงาม มีจำนวน 93 ฟารม ทำการผลิตเพื่อใช้เองในฟาร์มเป็นหลัก ลูกพันธุ์สัตวืน้ำที่มีการผลิต ได้แก่ ปลากัด ปลาหางนกยูง ปลาสอด ปลาทอง ปาลาคาร์ฟ ปลาหมอสี ปลาเสือตอ กุ้งสวยงาม และสัตว์น้ำสวยงามอื่นๆ 

          จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ชลประทานครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ทำการเลี้ยงสัตวืน้ำำได้เกือบตลอดทั้งปี การทำฟาร์มเป็นแบบเชิงพาณิชย์ ผลิตแบบพัฒนาโดยหาลูกพันธุ์จากฟาร์มเพาะพันธุ์ทั้งในและต่างพื้นที่จังหวัด และใช้อาหารสำเร็จรูปเพื่อการเพาะเลี้ยงเป็นหลัก มีจำนวนสถานประกอบการฟาร์มจดแจ้งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 139 สถานประกอบการฟาร์ม รายละเอียดจำนวนฟารืม ชนิดสัตว์น้ำ และพื้นที่เลี้ยง แยกรายลำเภอตามรายละเอียดตารางสามารถ Download ได้