ข้อมูลแหล่งน้ำจังหวัดนครปฐม

ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2564 [2021-07-06 ] ข้อมูลสถิติการจับสัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในจังหวัดนครปฐม [2021-06-17 ] แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากำลัง [2020-06-18 ] สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต [2020-02-27 ] ข้อมูลการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น [2020-02-27 ] ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3 [2020-02-27 ] สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม [2020-02-27 ] ประมงอาสา จังหวัดนครปฐม [2020-02-27 ] ข้อมูลงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2563 [2020-02-26 ] ข้อมูลสถานประกอบการ/ผู้ประกอบการ ทบ.2  [2020-02-26 ] ข้อมูลแหล่งน้ำจังหวัดนครปฐม [2020-02-25 ] ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม [2020-02-25 ] โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (2560 - 2563)  [2020-02-25 ] ปริมาณผลผลิตจากการประมง [2020-02-16 ] ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) [2020-02-16 ]
อ่านทั้งหมด 

ข้อมูลแหล่งน้ำจังหวัดนครปฐม 

 เผยเเพร่: 2020-02-16  |  อ่าน: 881 ครั้ง

 

แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำสาธารณะ

       จังหวัดนครปฐมมีแหล่งน้ำธรรมชาติหลักที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำนครชัยศรี สาขาของแม่น้ำทั้งสอง ลำคลอง รวมถึงแหล่งสาธารณะประเภทแหล่งน้ำปิด ประเภทหนองบึง และแหล่งน้ำปิดจากการก่อสร้างต่างๆ  ในพืนที่ 7 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 25,357 ไร่ แยกเป็น

      1. แหล่งน้ำไหลประเภทแม่น้ำ ลำคลอง ลำรางธรรมชาติ พื้นที่ประมาณ 23,067 ไร่

      2. แหล่งน้ำนิ่งประเภทหนองบึง และแหล่งน้ำปิดจากการก่อสร้างต่างๆ พื้นที่ประมาณ 3.290 ไร่

โดยพื้นที่แหล่งน้ำตามกลุ่ม 2 ประเภทแหล่งน้ำ รายอำเภอ ดังแสดงในตาราง