สถาณการณ์และปริมาณผลผลิตภาคการประมง


[2022-05-31] ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครปฐม เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม [2021-08-10] เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ และจำนวนแหล่งปลาหน้าวัด [2021-06-17] ข้อมูลสถิติการจับสัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในจังหวัดนครปฐม [2020-06-18] แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากำลัง [2020-02-27] สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต [2020-02-27] ข้อมูลการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น [2020-02-27] ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3 [2020-02-27] สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม [2020-02-27] ประมงอาสา จังหวัดนครปฐม [2020-02-26] งบประมาณหน่วยงานได้รับจัดสรร อ่านทั้งหมด 

สถาณการณ์และปริมาณผลผลิตภาคการประมง 

 คลังความรู้  ข้อมูลสถิติ

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

สถานการณ์และผลผลิตภาคการประมง

        ผลผลิตภาคการประมงของจังหวัดนครปฐม ได้จาก 2 ส่วน ประกอบด้วย ผลผลิตสัตว์น้ำจากภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นผลผลิตหลัก และผลผลิตจากการทำประมงจากการจับในแหล่งน้ำต่างๆ ดังรายละเอียด

        1. ผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคจากภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นผลผลิตหลัดได้จากสัตว์น้ำเศรษฐกิจสำคัญ 3 ชนิด ได้แก่ กุ้งก้ามกราม กุ้งขาวแวนนาไม และปลานิล มีผลผลิตรวมประมาณ ร้อยละ 90 ของผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคทั้งหมด ในปี 2563 โดยมีสัดส่วนผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจทั้ง 3 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 31 47 และ 32 ตามลำดับ ประเมินผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค ในปี 2563 ปริมาณ ประมาณ 7,300 เมตริกตัน มูลค่าประมาณ 917,000,000 บาท ปริมาณผลผลิตลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีปริมาณ 11,400 เมตริกตัน ปริมาณผลผลิตที่ลดลงมีสาเหตุจากผลกระทบการระบาดของโรค COVID -19 ที่กระทบทั้งความเชื่อมั่นการบริโภคสัตว์น้ำโดยเฉพาะกุ้งก้ามกราม การชลอตัวภาคการท่องเที่ยว การสั่งปิดภัตราคาร/ร้านอาหาร การปิดตลาดกลางสัตว์น้ำ และตลาดอื่นๆ เป็นระยะส่งผลต่อการกระจายผลผลิต การลดปริมาณการผลิต จนถึงการหยุดเลี้ยงชั่วคราว ทั้งนี้ ผลกระทบยังคงมีต่อเนื่องมาจถึงปี 2564 ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตโดยเฉพาะผลผลิตกุ้งก้ามกราม ที่ออกสู่ตลาดมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง โดยในช่วงครึ่งปีแรกของ ปี 2564 พบว่าปริมาณผลผลิตกุ้งก้ามกราม ลดลงมากกว่าร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปริมาณผลผลิตกุ้งก้ามกรามที่ออกสู่ตลาดในช่วงเวลเดียวกันของปี 2563

      2. สัตว์น้ำสวยงาม เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดนครปฐม ชนิดสัตว์น้ำเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด ปลากัด และปลาหางนกยูง แม้ว่าภาคการผลิตสัตว์น้ำสวยงามจะได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรงจากภาวะการระบาดของโรค COVID-19  ในช่วงต้นปี 2563 ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบโลจิสต์ดระจายสัตว์น้ำไปยังตลาดสากล และการสูญเสียตลาดสัตว์น้ำสวยงามสำหรับประเทศนำเข้าสำคัญในภูมิภาคเอเซียกลาง และยุโรป ส่งผลให้ปริมาณการผลิตสัตวน้ำสวยงามเพื่อการส่งออกและจำหน่ายในปี 2563 ลดลงจากปี พ.ศ.2562 ที่ประเมินผลผลิตประมาณ 40 ล้านตัวเหลือเพียงประมาณ  23 ล้านตัว/ปี คิดเป็นมูลค่าการส่งออกประมาณ 120 ล้านบาท

      3. ผลผลิตประมงจากการจับ ส่วนใหญ่มาจากการทำการประมงโดยใช้เครื่องมือขนาดเล็ก การใช้ประโยชน์ผลจับที่ได้เพื่อการบริโภคในครัวเรือน และขายส่วนเหลือจากการบริโภค การประเมินสถิติผลจับ ประจำปี 2563 มีผลจับทั้งสิ้น 368.52 เมตริตัน ชนิดสัตวน้ำที่จับได้ เช่น กุ้งกามกราม ปลานิล ปลาตะเพียนขาว ปลาช่อน ปลาดุก ปลายี่สกเทศ ปลากระดี และอื่นๆ 

ชนิดสัตว์น้ำ ผลผลิต ปี2564 ราคา  มูลค่า ปี2564 ผลผลิตปี 2562 ผลผลิต ปี2563 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ปัญหา/อุปสรรค
กุ้งขาวแวนนาไม 4,131,115 115-160 537.04 4,620,000 3,450,000

- ผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล้กน้อยจาก ปี 2563

- ยังพบปัญหาด้านโรค และคุณภาพลุกพันธุ์

กุ้งก้ามกรม 2,028,890 140-240 314.48 3,630,000 2,260,000

- การระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบตลาดเพื่อการบริโภคภายในประเทศหดตัว การท่องเที่ยวไม่มีสัญญาณฟื้นตัว    - ราคามีแนวโน้มลงลงต่อเนื่อง

ปลานิล 1,935,000 25-35 58.05 3,159,000 1,607,800 - ได้รับผลกระทบจากการปิดตลาดเป็นระยะ -  ราคามีแนวโน้มลงลงเล็กน้อย
ปลาเบญจพรรณ 1,161,000 18-30 25.54 2,450,000 1,460,000 - ได้รับผลกระทบจากการปิดตลาดเช่นเดียวกับสัตว์น้ำอื่นๆ          -  ราคาลดลงเล็กน้อย
สัตว์น้ำสวยงาม 29,285,000 3-30  117.14 40,850,000 22,872,000 - การระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบระบบโลจิสติคค์เและตลาดส่งออก - ข้อกำหนดด้านมาตรฐานโรคสัตว์น้ำของประเทศผู้นำเข้า 
จระเข้ 14,800 800 9.67 6,451 4,199  -กฏ ระเบียบ ข้อห้ามทางหการค้า              - ผู้ผลิตเริ่มทำตลาดภายในประเทส ซึ่งต้องใช้เวลา
รวมผลผลิต 9,265,005   1,061.92 13,859,000 8,777,800 ไม่รวมปลาสวยงาม และจระเข้

ประเมินผลิตผลสัตว์น้ำเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐม ปี 2563
ผู้สนใจสามารถ Download ตารางแสดงรายละเอียดข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจสำคัญ และราคา เป็นรายเดือน ในปี 2563