ปริมาณผลผลิตจากการประมง

ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2564 [2021-07-06 ] ข้อมูลสถิติการจับสัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในจังหวัดนครปฐม [2021-06-17 ] แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากำลัง [2020-06-18 ] สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต [2020-02-27 ] ข้อมูลการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น [2020-02-27 ] ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3 [2020-02-27 ] สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม [2020-02-27 ] ประมงอาสา จังหวัดนครปฐม [2020-02-27 ] ข้อมูลงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2563 [2020-02-26 ] ข้อมูลสถานประกอบการ/ผู้ประกอบการ ทบ.2  [2020-02-26 ] ข้อมูลแหล่งน้ำจังหวัดนครปฐม [2020-02-25 ] ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม [2020-02-25 ] โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (2560 - 2563)  [2020-02-25 ] ปริมาณผลผลิตจากการประมง [2020-02-16 ] ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) [2020-02-16 ]
อ่านทั้งหมด 

ปริมาณผลผลิตจากการประมง 

 เผยเเพร่: 2020-02-16  |  อ่าน: 654 ครั้ง

 

สถานการณ์และผลผลิตด้านการประมง

        จังหวัดนครปฐม แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอกำแพงแสน อำเภอดอนตูม อำเภอนครชัยศรี อำเภอบางเลน อำเภอสามพราน และอำเภอพุทธมณฑล ในพื้นที่อำเภอต่างมีสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่ม แม้ว่าจะมีโครงสร้างองค์ประกอบชุดดินแตกต่างกัน แต่มีสภาพอำนวยน้ำที่สมบูรณ์ อยุ่ในเขตชลระทาน หรือติดแหล่งน้ำ ทำให้มีศักยภาพการผลิตทางการประมง โดยเฉพาะผลผลิตจากภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับผลผลิตจากการจับ เป็นการทำการประมงเพื่อการยังชีพและขายส่วนเหลือ การประเมินปริมาณผลผลิตภาคการประมง ดังรายละเอียด

       1. ผลผลิตประมงจากการจับ ส่วนใหญ่มาจากการทำการประมงแบบยังชีพ โดยใช้เครื่องมือขนาดเล็ก การใช้ประโยชน์ผลจับที่ได้เพื่อการบริโภคในครัวเรือน และขายส่วนเหลือจากการบริโภค การประเมินสถิติผลจับ ประจำปี 2561 มีผลจับทั้งสิ้น 802 เมตริตัน คิดเป็นมูลค่า 9.62 ล้านบาท โดยประเมิลจากมูลค่าสัตว์น้ำ 15 บาท/กิโลกรัม เมื่อเปรียบเทีบกับประเมินว่ามีผลผลิตจากการลงแรงทำการประมง ลดลงจาก ปี 2560

        2. ผลผลิตประมงจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นผลผลิตหลักของจังหวัด ข้อมูล ณ ธันวาคม 2562 ประเมินผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค จาภภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 17,425.89 เมตริกตัน มีมูลค่าการผลิตจากภาคการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ (รวมสัตว์น้ำสวยงาม และจระเข้) ทั้งสิ้น 1,818.45 ล้านบาท สำหรับปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำเศรฐกิจสำคัญ และมีปริมาณผลผลิต สัตว์น้ำเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดนครปฐม 3 ลำดับแรก ได้แก่ กุ้งขาวแวนาไม กุ้งก้ามกราม และปลานิล รวม 11,398.86 เมตริกตัน มีผลผลิตรายชนิด เท่ากับ 4,613.13, 3,627.91 และ 3,157.85 เมตริกตัน ตามลำดับ สำหรับปริมาณการสัตว์น้ำสวยงามสำคัญของจังหวัดนครปฐม ได้แก่ ปลากัด และปลาหางนกยูง ประเมินการผลิตในปี 2562 จำนวน 40.85 ล้านตัว 

การประเมินผลผลิต มูลค่าจากการผลิต และแนวโน้มการผลิตด้านการประมงของจังหวัดนครปฐม พบว่า มีแนวโน้มลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตในปี 2561 และ ปี 2560 ทั้งนี้ เป็นผลเนื่องมาจากปัญหาด้านโรคสตว์น้ำ ความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและตลาดสากลลดลง และราคามีแนวโน้มลดลง ทำให้เกษตรกรลดความหนาแน่นการเพาะเลี้ยงเพื่อลดความเสี่ยงด้านโรคและการสูญเสียทางเศรษฐกิจ โดยชนิดสัตว์น้ำที่มีปริมาณการผลิตลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ กุ้งขาวแวนนาไม ที่ปริมาณการผลิตลดลงมากกว่าร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปี 2560 และลดลงมากกว่าร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับปี 2561

นิดสัตว์น้ำ

ปี 2562 ณ ธันวาคม 2562

ผลผลิต

ปีการผลิต

2561

ผลผลิต

ปีการผลิต

2560

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและเหตุผล/อุปสรรคภาคการผลิตและตลาด (ถ้ามี)

ผลผลิต

(ก.ก./ตัว)

ราคา

(บาท)

มูลค่า

(ล้านบาท)

กุ้งขาวแวนนาไม

4,613,130 

 118-145   

587.41 

 

7,983,600 

 

 

8,902,200

 

ปัญหาด้านโรค และแนวโน้มทั้งความต้องการ และราคาตลาดลดลงต่อเนื่อง

 

กุ้งก้ามกราม

 

 

3,627,908 

 

 

210-285  

 

 

841.98 

 

 

 

5,080,200 

 

 

3,850,700 

- แนวโน้มความต้องการตลาดในประเทศลดลง มีความต้องการส่งออกแต่ติดอุปสรรคด้านมาตรฐานโรค

- ราคาที่ขนาด 15-20 ตัว/กก. มีแนวโน้มลดลง และราคามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเฉพาะช่วงเทศกาล

ปลานิล

3,157,847 

     23-35   

87.37 

 

6,165,900 

 

 

6,594,600 

 

แนวโน้มความต้องการลดลงโดยเฉพาะตลาดเพื่อส่งออก และราคามีแนวโน้มลดลง

ปลาน้ำจืดอื่นๆ

 

 

6,027,000 

 

 

18-25   

 

111.50 

 

6,861,000 

 

 9,452,000 

 

ปริมาณการผลิต อุปทาน และราคาปลาเบญจพรรณมีการเปลี่ยนแปลงลดลง

สัตว์น้ำสวยงาม

    40,850,000

        2 - 30   

180.42

  51,230,000

  45,850,000  

แนวโน้มการแข่งขันในตลาดสากล และอุปสรรคการส่งออกจากข้อ กำหนดด้านมาตรฐาน โรคสัตว์น้ำ

จระเข้

 

7,815 

 

 

1,200-1,500 

  

 

9.77 

 

 

6,250 

 

 

9,344 

 

 อุปสรรคการส่งออก และ ตลาดในประเทศจากภาคการท่องเที่ยวลดลงต่อเนื่อง และราคาผลผลิตลดลง

ประเมินรวม

17,425,885  

 

  1,818.45 

 

26,090,700 

 

 

28,799,500 

 

- รวมผลผลิตเฉพาะ สัตว์น้ำเพื่อการบริโภคไม่รวมจระเข้ และสัตว์น้ำสวยงาม

 

ผู้สนใจสามารถ Download ตารางแสดงรายละเอียดข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจสำคัญ และราคา เป็นรายเดือน ในปี 2562 

ประเมินผลิตผลสัตว์น้ำเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐม ปี 2562

ประเมินผลิตผลสัตว์น้ำเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐม เดือน มกราคม 2563