แบบฟอร์มกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ความทรงตัว (Stability) ของเรือ.. (666)  ประวัติเรือใบไม้เขียว.. (476) ถ่วงน้ำหนักท้องเรือ.. (406) เรือ 100 ฟุต.. (323) ตรวจสอบความก้าวหน้าการต่อเรือตรวจการประมง 1001 และ 1002.. (295) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง กองตรวจการประมงเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศา.. (276) แบบฟอร์ม กพป 2 แก้ไขครั้งที่1 วันที่ 31 มกราคม 2562.. (263) ตรวจสอบความก้าวหน้าการต่อเรือตรวจการประมง.. (258) ขีดจำกัดความเร็วตัวเรือ .. (250) แบบ ชร 4 บันทึกการรับจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของเรือ.. (223) แบบฟอร์ม กพป 3 รายงานการใช้เงินงบประมาณ.. (220) แบบ ชร 5 ก บันทึกการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรใหญ่ของเรือ.. (214) การประชุมการจัดทำฐานข้อมูลครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และสิ่งปลูกสร้างในระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ครั้งที่ 1/2562.. (206) ปูมเรือ รายงานเดินเรือตรวจประมง (เฉพาะเรือเครื่องจักรเดี่ยว).. (206) บันทึกการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์อื่นๆ.. (204) แบบฟอร์ม กพป 1แก้ไขครั้งที่1 วันที่ 31 มกราคม 2562.. (202) คู่มือการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ Mer 200hp .. (185) แบบ ชร 5 ง แบบสรุปการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแต่ละเที่ยว.. (185) ประวัติ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง .. (180) แบบ ชร 5 ข บันทึกการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรใหญ่ของเรือ.. (171)