ผู้บริหารกรมประมง

ดร.อดิศร  พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง

นายมีศักดิ์  ภักดีคง
รองอธิบดีกรมประมง

นางอุมาพร  พิมลบุตร
รองอธิบดีกรมประมง

ดร.ชำนาญ  พงษ์ศรี
รองอธิบดีกรมประมง


นางสาววารินทร์ ธนาสมหวัง (ผู้เชียวช..
ผู้เชี่ยวชาญ

นางสาวอมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล (ผู้เ..
ผู้เชี่ยวชาญ

นางสาวจิราพร เกษรจันทร์ (ผู้เชี่ย..
ผู้เชี่ยวชาญ

นางนวลมณี พงศ์ธนา ( ผู้เชียวช..
ผู้เชี่ยวชาญ

นางกุลภา บุญชูวงศ์ (ผู้เชียวช..
ผู้เชี่ยวชาญ

นางสาวจงกลณี แช่มช้าง (ผู้เชียวชา..
ผู้เชี่ยวชาญ

นายไพรัตน์ กอสุธารักษ์ (ผู้เชี่..
ผู้เชี่ยวชาญ

นายบุญส่ง ศรีเจริญธรรม (ผู้เชี..
ผู้เชี่ยวชาญ

นายพุทธ ส่องแสงจิดา (ผู้เชี่..
ผู้เชี่ยวชาญ

นางวรรณวิภา  สุวรรณรักษ์ (ผู้เชีย..
ผู้เชี่ยวชาญ


    

นางสาวสุวิมล  กีรติวิริยาภรณ์
ผู้ตรวจราชการ

    

นายเขมชาติ จิวประสาท
ผู้ตรวจราชการ

    

นายสมโภชน์  กริบกระโทก
ผู้ตรวจราชการ

    

นายสมชาติ เจริญวุฒิชัย
ผู้ตรวจราชการ

    

นายจิตจรูญ  ตันติวาลา
ผู้ตรวจราชการ

    

นายมาโนช  รุ่งราตรี
ผู้ตรวจราชการ


    

นางสาว.... ....
กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)

    

นางสาว... ....
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)

    

นายประเทศ ซอรักษ์
กองกฎหมาย (กกม.)

    

นายภวัตร  คันธมธุรพจน์
กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)

    

นางสาวอัจฉรา  สุนทรอภิชาติ
กองคลัง (กค.)

    

ดร.ถาวร ทันใจ
กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต (กคส.)

    

นายศุภวัฑฒ์ โกมลมาลย์
กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.)

    

นายอรุณชัย  พุทธเจริญ
กองตรวจการประมง (กตป.)

    

นายเกียรติศักดิ์  โฆษิตชัยวัฒน์
กองตรวจราชการ (กตร.)

    

นายเฉลิมชัย  สุวรรณรักษ์
กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง (กนป.)

    

นาย... ....
กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ (กบม.)

    

นายเสรี  เรือนหล้า
กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง (กบร.)

    

นายจุฬ  สินชัยพานิช
กองประมงต่างประเทศ (กปต.)

    

นาย......... .................
กองแผนงาน (กผง.)

    

นาง.... ......
กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.)

    

นายสนธิพันธ์  ผาสุขดี
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.)

    

นายสุพล   ตั่นสุวรรณ
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (กพช.)

    

นางมาลินี  สมิทธิ์ฤทธี
กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (กอส.)

    

นายวิชาญ  อิงศรีสว่าง
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (กพท.)

    

นายสุทธิชัย  ฤทธิธรรม
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (กปจ.)

    

นาย... ...
กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ (กพก.)

    

นางสาวเจนจิตต์  คงกำเนิด
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ (กพส.)

    

นางพิศมัย  สมสืบ
กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ (กพอ.)

    

ดร.พลพิศิลป์  สุวรรณชัย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)

    

นางมยุรีย์  สุนทรธรรม
สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)