แบบฟอร์มพนักงานราชการ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

ใบสมัครพนักงานราชการทั่วไป 


แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการ 


ใบรับรองแพทย์ตามที่ ก.พ. กำหนด 


แบบฟอร์มขอลาออกพนักงานราชการ


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)