คำสั่ง/ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี


คำสั่ง/ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 

 ข้อมูลองค์กร  โครงสร้างหน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2562

 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
  (รายละเอียด)
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
  (รายละเอียด)

 

 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2561

 •  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ 
  (รายละเอียด)
 •  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ 
  (รายละเอียด)

 

 

 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2560

 •  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน 
  (รายละเอียด)
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 มกราคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน 
  (รายละเอียด)

 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2557

 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน 
  (รายละเอียด)
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 3 ตุลาคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน 
  (รายละเอียด)