โครงสร้างภายในกรมประมง 2562 ภายใต้กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2559


โครงสร้างภายในกรมประมง 2562 ภายใต้กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2559 

 ข้อมูลองค์กร  โครงสร้างหน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


laughing   กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง พ.ศ. 2559
laughing   ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกณ์ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานประมงอำเภอ 527 อำเภอ 

laughing   คำสั่งกรมประมง ที่ 800/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง การให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบโครงสร้างการแบ่งงานภายในตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559    

laughing   โครงสร้างภายในกรมประมง 2562

          -   กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

          -   กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรฐาน

          -   กองประมงต่างประเทศ

          -   กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

         -   กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

         -   กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ

        -    กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

        -    กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

        -    กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด