โครงสร้างภายในกรมประมง 2562 ภายใต้กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2559

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [2021-01-07 ] คำสั่งกรมประมง (พนักงานราชการ) [2021-01-07 ] คำสั่งกรมประมง (ลูกจ้างประจำ) [2021-01-07 ] คำสั่งกรมประมง (ข้าราชการ) [2021-01-07 ] แผนพัฒนาบุคลากรกรมประมงและบุคคลภายนอกประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 [2020-11-26 ] การรายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรกรมประมงและบุคคลภายนอก [2020-11-03 ] คำสั่ง/ประกาศปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ [2020-05-15 ] ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [2020-05-08 ] เอกสารประกอบการประชุม [2020-04-22 ] การจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับประเภททั่วไป  [2020-04-22 ] การจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับประเภทวิชาการ [2020-04-22 ] โครงสร้างกรมประมง 2559 [2017-11-01 ] Career Path กรมประมง [2017-11-01 ] การประเมินผลการปฏิบัติราชการ [2017-11-01 ] คำสั่ง/ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี [2017-11-01 ] รวมประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [2017-11-01 ] รวมประกาศกรมประมง [2017-11-01 ] รวมคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [2017-11-01 ] ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ(DGEIS) [2017-11-01 ] ระบบงานบุคคล (DPIS 5.0) [2017-11-01 ] โครงสร้างภายในกรมประมง 2562 ภายใต้กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2559 [2017-11-01 ]
อ่านทั้งหมด 

โครงสร้างภายในกรมประมง 2562 ภายใต้กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2559 

 เผยเเพร่: 2017-11-01  |  อ่าน: 869 ครั้ง

 

laughing   กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง พ.ศ. 2559
laughing   ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกณ์ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานประมงอำเภอ 527 อำเภอ 

laughing   คำสั่งกรมประมง ที่ 800/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง การให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบโครงสร้างการแบ่งงานภายในตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559    

laughing   โครงสร้างภายในกรมประมง 2562

          -   กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

          -   กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรฐาน

          -   กองประมงต่างประเทศ

          -   กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

         -   กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

         -   กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ

        -    กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

        -    กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

        -    กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด