ประมงอำเภอหนองแค และคณะทํางานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอําเภอ (Operation Team : OT อำเภอหนองแค มอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ ปีงบประมาณ 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี


ประมงอำเภอหนองแค และคณะทํางานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอําเภอ (Operation Team : OT อำเภอหนองแค มอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ ปีงบประมาณ 2563 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอหนองแค พร้อมด้วยนางสาวฐานภัทร สุวลักษณ์ ประมงอำเภอหนองแค และคณะทํางานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอําเภอ (Operation Team : OT อำเภอหนองแค มอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ ปีงบประมาณ 2563 และประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตลาดประมง สระบุรี    170   ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1 ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี ติ...  121  ภารกิจประจำวัน 27 พฤษภาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี   115  ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาผู้เลี้ยงปลาในกระชัง บริเวณคลองระพีพัฒน์ อำเภอหนองแค ...  111  พระคติธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ “จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหา” ความว่า ...  105  งานเทศกาลวันแห่งความรัก ณ ตลาดหัวปลี จังหวัดสระบุรี   95  กิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ...  80  กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื...  79  คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ...  78  โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กิจกรรมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสั...  67


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี SARABURI FISHERIES PROVINCIAL OFFICE ที่ตั้ง : ๑๒๓ หมู่ ๖ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (ชั้น ๒)            ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐           ๑๒๓ Moo ๖, Saraburi Provincial Hall, Saraburi Fisheries Provincial Office (๒nd floor)            Takud Sub-district, Mueang Saraburi District, Saraburi, ๑๘๐๐๐ การเดินทางสาธารณะ : รถสองแถวสาย ๙ (๑๐ บาทตลอดสาย)                                       โดยจุดจอดรถสองแถวเริ่มต้นที่ บขส.สระบุรี สิ้นสุดที่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  Social Network     : fpo.saraburi1@gmail.com : Facebook สำนักงานประมงจังหวัด สระบุรี  LINEID : fposaraburi QR Code Line    ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวพรศิริ โพธาราม   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล    fpo.saraburi1@gmail.com   ๐ ๓๖๓๔ ๐๗๔๒   ๐ ๓๖๓๔ ๐๗๔๒   แฟนเพจ