ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าสงวนและซากสัตว์ป่าสงวน การออกใบอนุญาตครอบครอง สัตว์ป่าสงวนชั่วคราว...

 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าสงวนและซากสัตว์ป่าสงวน การออกใบอนุญาตครอบครอง สัตว์ป่าสงวนชั่วคราว... 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-01-09  |   ข่าววันที่: 2020-01-09 |  อ่าน: 357 ครั้ง
 

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าสงวนและซากสัตว์ป่าสงวน การออกใบอนุญาตครอบครอง สัตว์ป่าสงวนชั่วคราว และการออกใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน สำหรับสัตว์ป่าสงวนชนิดวาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) วาฬโอมูระ (Balaenoptera omurai) เต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea) และปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus)

 

ให้ผู้ที่มีซากสัตว์ป่าสงวน ดังกล่าวไว้ในความครอบครองอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ แจ้งรายการเกี่ยวกับชนิดและจ านวนของสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวนดังกล่าว ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบแจ้งการครอบครองท้ายระเบียบนี้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้บังคับ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน ตามที่ก าหนดไว้ในแบบแจ้งการครอบครองท้ายระเบียบนี้

 

สถานที่แจ้งครอบครอง

                   (๑) กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ กรมประมง

                   (๒) ส านักงานประมงจังหวัด

                   (๓) สถานที่อื่นตามที่อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

                   การแจ้งการครอบครองตามข้อ ๔ อาจแจ้งทางไปรษณีย์ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ วิธีการอื่นใดนอกเหนือจากที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

เอกสารหรือหลักฐานประกอบการแจ้งการครอบครอง

** กรณีผู้แจ้งการครอบครองเป็นบุคคลธรรมดา

                   (๑) แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

                   (๒) แสดงสำเนาทะเบียนบ้าน หรือภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน

** กรณีผู้แจ้งการครอบครองเป็นนิติบุคคล

                   (๑) แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ครอบครอง

                   (๒) แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

                   (๓) แสดงสำเนาทะเบียนบ้าน หรือภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันนิติบุคคล

** แนบภาพถ่ายสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวน หรือเครื่องหมาย (กรณีมีการติดสติ๊กเกอร์ตอกรหัสหมายเลข หรือวิธีการอื่นใด) ที่สามารถเห็นรายละเอียด ลักษณะ และจำนวน อย่างชัดเจน ตามแบบท้ายระเบียบนี้(ถ้ามี)

** หลักฐานการมีไว้ในครอบครอง หรือการได้มาซึ่งสัตว์ป่าสงวน หรือซากสัตว์ป่าสงวน (ถ้ามี)

                   (๑) แสดงใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว (สป. 2) เล่มที่ ฉบับที่ ลงวันที่

                   (๒) แสดงใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าสงวนหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง (สป. 3) เล่มที่ ฉบับที่ ลงวันที่

                   (๓) อื่น ๆ (โปรดระบุ)

 

ที่มา: กอบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กรมประมง (0 2579 9767)

อ้างอิง: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/310/T_0001.PDF


 Tags

  •  บทความ
  • ข้อมูลพื้นฐานด้านการประมง 13 อำเภอ ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 ข้อมูลด้านการประมงในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี...Update! การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กระบวนการดำเนินงานตรวจประเมิน มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คู่มือการแจ้งครอบครองและการขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำอันมิได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย Work Manual การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน กรณีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง (สำหรับเจ้าหน้าที่กรมประมง) (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2560-2564) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย Department of Fisheries รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ
  •  Hit 20 อันดับ
  • การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (6,943)  สัตว์น้ำจืดประจำจังหวัดสระบุรี (ปูน้ำตกสระบุรี).. (5,172) หน้าที่ความรับผิดชอบในราชการบริหารส่วนภูมิภาค.. (4,058) ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายราชการกรมประมง.. (3,706) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี.. (2,221) ข่าวประชาสัมพันธ์: ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ำ (มาตรา 60).. (1,785) คู่มือสำหรับประชาชน (ด้านประมง).. (1,686) พระราชกำหนดการประมง.. (1,665) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (1,574) ข่าวประชาสัมพันธ์: ห้ามมีครอบครองใช้เครื่องมือประมง 6 ชนิด ฝ่าฝืนโทษหนัก.. (1,485) ข้อมูลทั่วไปด้านประมง จังหวัดสระบุรี.. (1,431) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย.. (1,384) วิสัยทัศน์ – พันธกิจ.. (1,339) ข้อมูลผู้เลี้ยงปลาในกระชัง.. (941) เรื่องดีๆ ช่วยบอกต่อ: ผลิตในแม่น้ำป่าสักจังหวัดสระบุรี! กุ้งก้ามกรามที่ชาวบ้านจับได้บริเวณแม่น้ำป่าสัก ณ วัดดาวเสด็จ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จ.. (818) ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร.. (787) สรุปข้อมูลด้านการประมง.. (691) ติดตามเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำ โครงการ 9101 กลุ่มผู้เลี้ยงปลาหมอ กลุ่มผู้เลี้ยงกบ.. (677) ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ณ ที่ทำการกลุ่มแปรรูปต้นเผือก (ก้านเผือกอบแห้ง).. (619) คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563.. (591)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (Saraburi Fisheries Provincial Office) ที่ตั้ง: 123 หมู่ 6 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (ชั้น 2) ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 123 Moo 6, Saraburi Provincial Hall, Saraburi Fisheries Provincial Office (2nd floor) Takud Sub-district, Mueang Saraburi District, Saraburi, 18000.  Email: saraburi_fish@yahoo.com, fpo.saraburi1@gmail.com LINEID: fposaraburi QR Code Line การเดินทางสาธารณะ : รถสองแถวสาย 9 (10 บาทตลอดสาย) โดยจุดจอดรถสองแถวเริ่มต้นที่ บขส.สระบุรี สิ้นสุดที่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวพรศิริ โพธาราม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล