เยี่ยมเยียนและติดตามการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านประมงอำเภอวิหารแดง

 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

เยี่ยมเยียนและติดตามการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านประมงอำเภอวิหารแดง 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-12-27  |   ข่าววันที่: 2018-12-26 |  อ่าน: 166 ครั้ง
 

26 ธันวาคม 2561 นายวิสูตร สว่างอุระ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง พร้อมด้วยนายสุทัศน์ หมวกไสว ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอวิหารแดง และนายนิมิตร เกษสุวรรณ ประมงอำเภอวิหารแดง เยี่ยมเยียนและติดตามการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านประมงอำเภอวิหารแดง (ศูนย์เครือข่าย ศพก.อำเภอวิหารแดง) ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านประมงอำเภอวิหารแดง (นายจารึก สุขประเสริฐ) หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับการพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. เพื่อให้มีความพร้อม ในการเป็นจุดเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรด้านการประมง ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการสนับสนุนการดำเนินงานของ ศพก.อำเภอวิหารแดง


 Tags

  •  บทความ
  • ข้อมูลด้านการประมงในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี...Update! การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กระบวนการดำเนินงานตรวจประเมิน มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คู่มือการแจ้งครอบครองและการขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำอันมิได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย Work Manual การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน กรณีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง (สำหรับเจ้าหน้าที่กรมประมง) (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2560-2564) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย Department of Fisheries รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ
  •  Hit 20 อันดับ
  • การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (4,463)  สัตว์น้ำจืดประจำจังหวัดสระบุรี (ปูน้ำตกสระบุรี).. (4,062) หน้าที่ความรับผิดชอบในราชการบริหารส่วนภูมิภาค.. (3,407) ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายราชการกรมประมง.. (2,175) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี.. (1,910) ข่าวประชาสัมพันธ์: ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ำ (มาตรา 60).. (1,504) คู่มือสำหรับประชาชน (ด้านประมง).. (1,471) พระราชกำหนดการประมง.. (1,425) วิสัยทัศน์ – พันธกิจ.. (1,141) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย.. (1,109) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (1,023) ข่าวประชาสัมพันธ์: ห้ามมีครอบครองใช้เครื่องมือประมง 6 ชนิด ฝ่าฝืนโทษหนัก.. (822) ข้อมูลผู้เลี้ยงปลาในกระชัง.. (737) ข้อมูลทั่วไปด้านประมง จังหวัดสระบุรี.. (737) เรื่องดีๆ ช่วยบอกต่อ: ผลิตในแม่น้ำป่าสักจังหวัดสระบุรี! กุ้งก้ามกรามที่ชาวบ้านจับได้บริเวณแม่น้ำป่าสัก ณ วัดดาวเสด็จ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จ.. (708) ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร.. (636) ติดตามเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำ โครงการ 9101 กลุ่มผู้เลี้ยงปลาหมอ กลุ่มผู้เลี้ยงกบ.. (574) สรุปข้อมูลด้านการประมง.. (560) ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ณ ที่ทำการกลุ่มแปรรูปต้นเผือก (ก้านเผือกอบแห้ง).. (476) ข้อเท็จจริง เรื่องปลากระชังในแม่น้ำป่าสัก อำเภอแก่งคอย น๊อคน้ำตายเป็นจำนวนมาก เนื่องจากฝนตกหนัก.. (469)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (Saraburi Fisheries Provincial Office) ที่ตั้ง: 123 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (ชั้น 2) ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 Email: saraburi_fish@yahoo.com, fpo.saraburi1@gmail.com LINEID: fposaraburi QR Code Line การเดินทางสาธารณะ : รถสองแถวสาย 9 (10 บาทตลอดสาย) โดยจุดจอดรถสองแถวเริ่มต้นที่ บขส.สระบุรี สิ้นสุดที่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวพรศิริ โพธาราม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล