ประชุมรับฟังความคิด เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์ โดยกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

ประชุมรับฟังความคิด เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์ โดยกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-03-30  |   ข่าววันที่: 2018-03-29 |  อ่าน: 162 ครั้ง
 

นายวุฒิชัย พลหนองหลวง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนายสุวิท ชูช่วย ประมงอำเภอหนองโดน ร่วม ประชุมรับฟังความคิดเห็นตัวแทนกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำจืดในฤดูปลามีไข่ การกำหนดชนิด ขนาด เครื่องมือ และวิธีใช้เครื่องมือทำการประมงน้ำจืดของประเทศไทย โดยกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง


 Tags

  •  บทความ
  • ข้อมูลด้านการประมงในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี...Update! การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กระบวนการดำเนินงานตรวจประเมิน มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คู่มือการแจ้งครอบครองและการขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำอันมิได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย Work Manual การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน กรณีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง (สำหรับเจ้าหน้าที่กรมประมง) (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2560-2564) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย Department of Fisheries รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ผู้เลี้ยงปลาในกระชังบริเวณแม่น้ำป่าสัก จังหวัดสระบุรี ที่จะหมดอายุในปี 60)
  •  Hit 20 อันดับ
  • สัตว์น้ำจืดประจำจังหวัดสระบุรี (ปูน้ำตกสระบุรี).. (3,929)  การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (3,874) หน้าที่ความรับผิดชอบในราชการบริหารส่วนภูมิภาค.. (3,313) ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายราชการกรมประมง.. (1,867) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี.. (1,854) ข่าวประชาสัมพันธ์: ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ำ (มาตรา 60).. (1,448) คู่มือสำหรับประชาชน (ด้านประมง).. (1,398) พระราชกำหนดการประมง.. (1,382) วิสัยทัศน์ – พันธกิจ.. (1,084) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย.. (1,057) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (943) ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ผู้เลี้ยงปลาในกระชังบริเวณแม่น้ำป่าสัก จังหวัดสระบุรี ที่จะหมดอายุในปี 60).. (772) ข่าวประชาสัมพันธ์: ห้ามมีครอบครองใช้เครื่องมือประมง 6 ชนิด ฝ่าฝืนโทษหนัก.. (762) ข้อมูลผู้เลี้ยงปลาในกระชัง.. (684) เรื่องดีๆ ช่วยบอกต่อ: ผลิตในแม่น้ำป่าสักจังหวัดสระบุรี! กุ้งก้ามกรามที่ชาวบ้านจับได้บริเวณแม่น้ำป่าสัก ณ วัดดาวเสด็จ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จ.. (679) ข้อมูลทั่วไปด้านประมง จังหวัดสระบุรี.. (625) ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร.. (596) ติดตามเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำ โครงการ 9101 กลุ่มผู้เลี้ยงปลาหมอ กลุ่มผู้เลี้ยงกบ.. (546) สรุปข้อมูลด้านการประมง.. (533) ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ณ ที่ทำการกลุ่มแปรรูปต้นเผือก (ก้านเผือกอบแห้ง).. (449)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (Saraburi Fisheries Provincial Office) ที่ตั้ง: 123 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (ชั้น 2) ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 Email: saraburi_fish@yahoo.com, fpo.saraburi1@gmail.com LINEID: fposaraburi QR Code Line การเดินทางสาธารณะ : รถสองแถวสาย 9 (10 บาทตลอดสาย) โดยจุดจอดรถสองแถวเริ่มต้นที่ บขส.สระบุรี สิ้นสุดที่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวพรศิริ โพธาราม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล