ตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง


ตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดอ่างทอง 


วันนี้เวลา 10.00 น. นายประยูร อินสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เกษตร ประมง ชลประทาน สหกรณ์) ลงพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอสามโก้ และอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง เพื่อเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาช่อนในบ่อดิน สวนมะม่วง ในการรับมือสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งเกษตรกรบางส่วนที่น้ำจากระบบชลประทานเข้าไม่ถึง หันมาใช้น้ำจากบ่อบาดาลทดแทนน้ำจากระบบชลประทาน พบว่าบางพื้นที่ที่เป็นสวนมะม่วงคุณภาพน้ำไม่ดี มีความเค็มและมีสีแดง ซึ่งมีผลกระทบกับต้นมะม่วง ส่วนสวนมะม่วงที่น้ำจากระบบชลประทานส่งถึงเกษตรกรมีความดีใจและพึงพอใจกับแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาราชการในการช่วยเหลือเกษตรกร นอกจากนี้ เยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน ที่ได้ทำ MOU ร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานกรมชลประทาน ฝ่ายปกครอง และตัวแทนเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ในการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร และได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาในบางพื้นที่ที่ระบบน้ำชลประทานยังส่งเข้าไปไม่ถึง ให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการดูแลพื้นสวนไม่ให้เกิดความเสียหาย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!