ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเเละมาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย


ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเเละมาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเเละมาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 1. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย PDF
 2. ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม PDF
 3. ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ PDF
 4. ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง PDF
 5. ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน PDF
 6. ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม PDF
 7. ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ PDF
 8. ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต PDF

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!