นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นางสาววิสาขา ปุณยกนก หัวหน้ากลุ่มวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นางนฤนารถ ภัคพงศ์โยธิน หัวหน้ากลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งทำหน้าที่คณะกรรมการจริยธรรมของกรมประมง เข้าร่วมการสัมมนาเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2565 ผ่านระบบ YouTube Live Streaming โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)

 กองบริหารทรัพยากรบุคคล


นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นางสาววิสาขา ปุณยกนก หัวหน้ากลุ่มวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นางนฤนารถ ภัคพงศ์โยธิน หัวหน้ากลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งทำหน้าที่คณะกรรมการจริยธรรมของกรมประมง เข้าร่วมการสัมมนาเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2565 ผ่านระบบ YouTube Live Streaming โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

นายบัญชา  สุขแก้ว  รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นางสาววิสาขา ปุณยกนก หัวหน้ากลุ่มวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นางนฤนารถ ภัคพงศ์โยธิน  หัวหน้ากลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งทำหน้าที่คณะกรรมการจริยธรรมของกรมประมง  เข้าร่วมการสัมมนาเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2565 ผ่านระบบ YouTube Live Streaming โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) 
เพื่อชี้แจงกับหน่วยงานของรัฐ เกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (พ.ศ 2565 - 2570) และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการและจังหวัดให้สามารถดำเนินการขับเคลื่อนงานตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนให้สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ 2562  รวมถึงกฎหมายลำดับรอง  ระเบียบ  หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการทางมาตรฐานทางจริยธรรม และ ก.พ. กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

??สามารถติดตามข่าวสารได้ที่?  Facebook Page : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ????
https://www.facebook.com/227334884050780/posts/pfbid0hf5MWqbuWqNoiGW1jhWKkATCZhbbJkUcLnJ6q51Y3ek2CEqeKP2QGvYpaJtokdZLl/

#กรมประมง #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
#นายบัญชาสุขแก้วรองอธิบดีกรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แจ้งเวียนตำแหน่งข้าราชการว่างและที่จะว่าง   906   ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม : กรมประมง   815  การให้ทุนการศึกษาแก่บุตร เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง ประจำปี 2565   687  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขอรับเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสืบสานเก...  584  รับสมัคร ข้าราชการพลเรือนสามัญ   539  HR อาสามาบอก ข่าวการสอบแข่งขัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน   497  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิ...  480  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล ประเภทวิชาการ ในตำแหน่งที่ไม่ได้เริ่มต้นจากร...  416  ทำมาแล้ว และจะทำต่อไป อย่างมุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อบุคลากรกรมประมง   400  กรมประมง เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุ เข้ารับราชการสังกัดกรมประมง   338


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

     50 อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    admin.a@personnel.mail.go.th   0 2579 4530   0 2562 0536 และ 0 2562 0548   แฟนเพจ