นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานประชุมหารือ ร่วมกับ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ เพื่อเร่งรัดการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป กรณีจ้างใหม่ และต่อสัญญากรณีรายเก่า ในงบประมาณ ปี 2565 -2566

 กองบริหารทรัพยากรบุคคล


นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานประชุมหารือ ร่วมกับ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ เพื่อเร่งรัดการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป กรณีจ้างใหม่ และต่อสัญญากรณีรายเก่า ในงบประมาณ ปี 2565 -2566 นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานประชุมหารือ ร่วมกับ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ เพื่อเร่งรัดการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป กรณีจ้างใหม่ และต่อสัญญากรณีรายเก่า ในงบประมาณ ปี 2565 -2566..คลิก

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน  2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง 

นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานประชุมหารือ ร่วมกับ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ เพื่อเร่งรัดการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป กรณีจ้างใหม่ และต่อสัญญากรณีรายเก่า ในงบประมาณ ปี 2565 -2566 โดยได้กำชับให้มีการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนการสรรหา แผนงาน รวมทั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และเป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนที่ได้กำหนดไว้ต่อไป

?? สามารถติดตามข่าวสารได้ที่?  Facebook Page : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ????
https://www.facebook.com/227334884050780/posts/pfbid02k9tMLeZbabXP8mJUVdcPxWU8y8aVbDMTMS48DFUC2gkfphjc3MD57tyWVEju7YtDl/
#นายมานพหนูสอนรองอธิบดีกรมประมง
#กรมประมง
#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • หน่วยงานภายในกองบริหารทรัพยากรบุคคล หน่วยงานภายในกองบริหารทรัพยากรบุคคล  จำนวนผู้อ่าน 2,237  แบบฟอร์ม กบค 1-3  แบบฟอร์ม กบค 1-3   จำนวนผู้อ่าน 1,186 ท่านที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ สามารถส่งผลงานเข้ามาประเมินได้แล้วครับ ท่านที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ สามารถส่งผลงานเข้ามาประเมินได้แล้วครับ  จำนวนผู้อ่าน 622 กรมประมงแจ้งเวียนตำแหน่งว่างในปัจจุบัน จำนวน 53 อัตรา กรมประมงแจ้งเวียนตำแหน่งว่างในปัจจุบัน จำนวน 53 อัตรา  จำนวนผู้อ่าน 428 ระเบียบการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง พ.ศ. 2566 ระเบียบการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง พ.ศ. 2566  จำนวนผู้อ่าน 397 กรมประมงเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 34 อัตรา กรมประมงเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 34 อัตรา  จำนวนผู้อ่าน 385 ขอแสดงความยินดีข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมประมงและพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ขอแสดงความยินดีข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมประมงและพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.... จำนวนผู้อ่าน 324 นายเผดิม รอดอินทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ตรวจความเรียบร้อยในการ เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการสังกัดกรมประมง จำนวน 34 อัตรา นายเผดิม รอดอินทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ตรวจความเรียบร้อยในการ เรีย... จำนวนผู้อ่าน 257 กรมประมงรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัด บรรจุทันที จำนวน 11 กรมประมงรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัด บรรจุทันที จำนวน ... จำนวนผู้อ่าน 231 นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น และคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2566 นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือก... จำนวนผู้อ่าน 206


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

    รายละเอียด 50 อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  email  admin.a@personnel.mail.go.th  โทรศัพท์ 0 2579 4530  FAX 0 2562 0536 และ 0 2562 0548  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6