วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศและการสัมมนาร่วมกัน หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบออนไลน์

 กองบริหารทรัพยากรบุคคล


วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศและการสัมมนาร่วมกัน หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 
เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยนชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

         นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศและการสัมมนาร่วมกัน หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบออนไลน์ พร้อมทั้งให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “นโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ” โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 77 คน  
        ในโอกาสนี้ได้กล่าวต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมประมง
พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่
โดยให้ทุกคนมุ่งมั่นใช้ความรู้ ความสามารถ มาปรับใช้กับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภาคการประมงไทย โดยยึดประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรชาวประมงเป็นที่ตั้ง และปฏิบัติหน้าที่โดยกำหนดแนวทางการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมประมง
      สำหรับการจัดฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. ให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมการทำงานในหน่วยงานวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ผู้บังคับบัญชา รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร
2. เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3. เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดีเกิดจิตสำนึกราชการในการมีวินัย  การทำงานเป็นทีม ความสามัคคี การทำงานเพื่อประชาชน และการให้บริการประชาชน
4. มีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการที่สำคัญ สำหรับการปฏิบัติราชการ
5. มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท
6. มีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความรู้ความเข้าใจการเป็นจิตอาสา
       

#กรมประมง
#นายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์อธิบดีกรมประมง
#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

เพิ่มเติม ??????
https://www.facebook.com/227334884050780/posts/pfbid033cUUsYx8JxyDnwRivtUBg2mBiJw95D8pTXPEhtNRtj1FMAEUWAVUV5mpovHMntRGl/

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แจ้งเวียนตำแหน่งข้าราชการว่างและที่จะว่าง   1,256   วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานเป...  675  HR อาสามาบอก ข่าวการสอบแข่งขัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน   559  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล ประเภทวิชาการ ในตำแหน่งที่ไม่ได้เริ่มต้นจากร...  540  ทำมาแล้ว และจะทำต่อไป อย่างมุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อบุคลากรกรมประมง   510  กรมประมง เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุ เข้ารับราชการสังกัดกรมประมง   451  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชก...  389  ท่านที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ สามารถส่งผลงานเข้ามาประเมินได้แล้วครับ   367  กรมประมงเชิญชวนบุคลากรในสังกัด (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ) สมัครเข้ารับการคัดเลือ...  343  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมประมง   258


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

     50 อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    admin.a@personnel.mail.go.th   0 2579 4530   0 2562 0536 และ 0 2562 0548   แฟนเพจ