สรุปผลการขออนุมัติจัดฝึกอบรมบุคลากรกรมประมงและบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565)

 กองบริหารทรัพยากรบุคคล


สรุปผลการขออนุมัติจัดฝึกอบรมบุคลากรกรมประมงและบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565) สรุปผลการขออนุมัติจัดฝึกอบรมบุคลากรกรมประมงและบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏ...  3,821   ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม : กรมประมง   757  กรมประมงเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการสังกัดกรมประมง   706  แจ้งเวียนตำแหน่งข้าราชการว่างและที่จะว่าง   627  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขอรับเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสืบสานเก...  515  การให้ทุนการศึกษาแก่บุตร เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง ประจำปี 2565   475  รับสมัคร ข้าราชการพลเรือนสามัญ   464  HR อาสามาบอก ข่าวการสอบแข่งขัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน   423  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิ...  422  เปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การออกแบบและสร้าง Infographic และ VDO Content...  418


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

     50 อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    admin.a@personnel.mail.go.th   0 2579 4530   0 2562 0536 และ 0 2562 0548   แฟนเพจ