ด้วยสำนักงาน ก.พ. แจ้งให้ทราบว่าจะดำเนินการปรับเปลี่ยนการใช้งานจากระบบ DPIS-5 เป็น DPIS-6

 กองบริหารทรัพยากรบุคคล


ด้วยสำนักงาน ก.พ. แจ้งให้ทราบว่าจะดำเนินการปรับเปลี่ยนการใช้งานจากระบบ DPIS-5 เป็น DPIS-6 

ด้วยสำนักงาน ก.พ. แจ้งให้ทราบว่าจะดำเนินการปรับเปล...


ด้วยสำนักงาน ก.พ. แจ้งให้ทราบว่าจะดำเนินการปรับเปลี่ยนการใช้งานจากระบบ DPIS-5 เป็น DPIS-6


ด้วยสำนักงาน ก.พ. แจ้งให้ทราบว่าจะดำเนินการปรับเปลี่ยนการใช้งานจากระบบ DPIS-5 เป็น DPIS-6
ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้งานโปรแกรม DPIS-6 ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สังกัดกรมประมง 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล จึงขอให้หน่วยงานแจ้งบุคลากรทุกคนเร่งปรับปรุงข้อมูลอีเมล์ (@fisheries.go.th) ในโปรแกรมร DPIS-5 ให้เป็นปัจจุบัน (ตามหนังสือที่แจ้งเวียน)
เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนก่อนเข้าระบบ DPIS-6 รองรับการใช้งานลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต 

กรณีลืมรหัสผ่าน : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4AQdEH_m7ELR3J7otC1G_KJpmvplYQEU2iJjZp4FFXt3XxA/viewform

กรณีขอใหม่ : https://www4.fisheries.go.th/dof/view_li/440

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏ...  2,548   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ร...  1,810  การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนว...  1,079  ด้วยสำนักงาน ก.พ. แจ้งให้ทราบว่าจะดำเนินการปรับเปลี่ยนการใช้งานจากระบบ DPIS-5 เป...  952  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งบุคลากร สังกัด กองบริหารทรัพยากรบุคคล ระหว่างวันที่...  671  ประกาศกองบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทั...  587  กรมประมงประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปร...  519  ประกาศกองบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำ...  453  ประกาศ อ.ก.พ.กรมประมง จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้   426  กรมประมงรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา   349

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

     50 อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    admin.a@personnel.mail.go.th   0 2579 4530   0 2562 0536 และ 0 2562 0548   แฟนเพจ