การจัดทำข้อมูลบุคคลเพื่อการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง ตำแหน่งประเภททั่วไป สายงานเจ้าพนักงานประมง

 กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

การจัดทำข้อมูลบุคคลเพื่อการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง ตำแหน่งประเภททั่วไป สายงานเจ้าพนักงานประมง 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-07-10  |   ข่าววันที่: 2020-07-10 |  อ่าน: 1,860 ครั้ง
 

- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 680 ลงวันที่่ 10 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียด)

- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 682 ลงวันที่่ 10 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียด)

- สรุปบัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง ประมงอำเภอ (เจ้าพนักงานประมงอาวุโส) (รายละเอียด)

- เอกสารแนบ 2 ข้อมูลประกอบการพิจารณา (สำหรับผู้ที่เคยส่งแบบฟอร์มมาแล้ว) (ดาวน์โหลด)

- เอกสารแนบ 3 ข้อมูลประกอบการพิจารณา (สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติรายใหม่) (ดาวน์โหลด)

- เอกสารแนบ 4 ความเห็นผู้บังคับบัญชา (ดาวน์โหลด)

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • คำสั่งกรมประมง (ข้าราชการ).. (93,328)  คำสั่งกรมประมง (ข้าราชการ).. (93,328) รวมคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563.. (28,295) คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (15,061) ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน.. (13,125) ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน.. (13,125) ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน.. (13,125) รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร.. (8,595) คำสั่งกรมประมง (พนักงานราชการ).. (8,239) คำสั่งกรมประมง (พนักงานราชการ).. (8,239) ประกาศรับสมัคร.. (7,841) คำสั่งกรมประมง (ลูกจ้างประจำ).. (5,322) คำสั่งกรมประมง (ลูกจ้างประจำ).. (5,322) ท่านสามารถเข้าดู คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คำสั่งกรมประมง ได้ที่นี่.. (3,977) ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการต่อสัญญาจ้างและดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.. (3,380) ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัดกรมประมงร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน และการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ...... (2,012) รวมแบบฟอร์ม.. (1,974) ระเบียบ/ประกาศ/หนังสือเวียน.. (1,925) การจัดทำข้อมูลบุคคลเพื่อการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง ตำแหน่งประเภททั่วไป สายงานเจ้าพนักงานประมง.. (1,860) ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น.. (1,781)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

     กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารจัดการทรัพยากร อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 4 กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900